برای دریافت اطلاعات و ثبت نام در ایلتس به آدرس زیر  مراجعه كنید.

http://ielts.sanjesh.org/