دوستان زیادی در باره نرخ ترجمه و آشفتگی و سردرگمی در میزان این قیمت در بازار پرسیده بودند .

نرخ ترجمه به عوامل زیر بستگی دارد :

  1. تعداد کلمات هر صفحه
  2. پیچیدگی متن ( تخصصی یا عمومی بودن )
  3. انگلیسی-فارسی     یا فارسی -انگلیسی( نرخ این نوع ترجمه بیشتر است )
  4. فوریت ترجمه ( کوتاهی مدت زمان ترجمه باعث افزایش نرخ می گردد )
  5. تایپ و ویرایش ترجمه هم به افزایش نرخ ترجمه کمک می کند

ترجمه انگلیسی-فارسی هر صفحه متن تخصصی ( ۲۰۰ کلمه ) ۷۰۰۰ تومان

ترجمه انگلیسی-فارسی هر صفحه متن عمومی ( ۲۰۰ کلمه )۴۰۰۰ تومان

ترجمه فارسی-انگلیسی هر صفحه ( ۲۰۰ کلمه ) ۹۰۰۰ تومان

ترجمه شفاهی ۸ ساعت کاری ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومان

مترجم حضوری در سفر هر روز کاری ( ۸ ساعت ) ۵۰۰۰۰۰ تومان

ترجمه نوار و فیلم عمومی هر دقیقه ۳۰۰۰ تومان - تخصصی ۵۰۰۰ تومان

هزینه ویرایش ترجمه به فارسی هر صفحه ( ۲۰۰ کلمه ) تخصصی ۴۰۰۰ تومان

نرخ تایپ :

تایپ هر صفحه انگلیسی ۷۰۰ تومان

تایپ هر صفحه فارسی ۵۰۰ تومان

چاپ هر صفحه ۵۰ تومان

البته گاه این نرخ ها توافقی است . یعنی می توان در مواردی حق فوریت  تایپ و ویرایش و تعداد بیشتر کلمات را به هزینه های فوق افزود .