لیست قیمت پایه ترجمه كلیه زبان ها برای هر صفحه
زبان مبدا به مقصد کیفیت قیمت هر صفحه
انگلیسی به فارسی طلایی + بازخوانی 59,600 ریال
فارسی به انگلیسی طلایی + بازخوانی 89,700 ریال
فارسی به انگلیسی نقره ای 43,500 ریال
فارسی به فرانسه طلایی 95,000 ریال
فرانسه به فارسی طلایی 70,000 ریال
آلمانی به فارسی طلایی 70,000 ریال
فارسی به آلمانی طلایی 95,000 ریال
عربی به فارسی طلایی 70,000 ریال
فارسی به عربی طلایی 95,000 ریال
اسپانیایی به فارسی طلایی 180,000 ریال
ترکی استانبولی به فارسی طلایی 100,000 ریال
فارسی به ترکی استانبولی طلایی 120,000 ریال
فارسی به اسپانیایی طلایی 210,000 ریال
عبری به فارسی طلایی 112,500 ریال
فارسی به عبری طلایی 150,000 ریال
ایتالیایی به فارسی طلایی 100,000 ریال
فارسی به ایتالیایی طلایی 120,000 ریال
انگلیسی به فارسی نقره ای 24,500 ریال
انگلیسی به فارسی برنز 15,500 ریال
روسی به فارسی طلایی 70,000 ریال
فارسی به روسی طلایی 95,000 ریال
چینی به فارسی طلایی 350,000 ریال
فارسی به چینی طلایی 450,000 ریال
کره ای به فارسی طلایی 350,000 ریال
ارمنی به فارسی طلایی 60,000 ریال