اطلاعات مفید در مورد زبان انگلیسی

New language New Life

شنبه 23 مهر 1390استراتژیهای كلی در پاسخگوئی به سوالات IELTS

1. از نگرانی و اضطراب در هنگام امتحان بشدت پرهیز نمائید. اضطراب فقط از قابلیتها و توانائیهای شما میكاهد.

2. در هنگام امتحان حتما ساعت به همراه داشته باشید و حواستان به وقت باشد.

3. در امتحان IELTS، نمره منفی وجود ندارد لذا هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید. در سوالهای تستی و چند گزینه ای، اگر جواب سوالی را نمی دانستید، همواره گزینه شماره 1 ( یا A ) را انتخاب نمائید.

4. هیچگاه برای یك سوال، بیش از اندازه وقت صرف نكنید، چرا كه سوالهای ساده تر را كه میتوانید پاسخ دهید، از دست خواهید داد.

5. اگر املاء لغتی را اشتباه بنویسید، از شما نمره كسر خواهد شد. لذا، املاء كلمات را باید بدانید. البته هم املاء American و هم املاء British مورد قبول است ( مانند color كه املاء American است و Colour كه املاء British است).


استراتژیهای پاسخگوئی به سوالاتListening

قسمت Listening در امتحان Academic و General Training، مشابه است.

در مدت 30 دقیقه باید به 40 سوال در 4 بخش پاسخ دهید.


آنچه كه در هر بخش میشنوید، به شرح زیر است:

Section 1: A conversation between two speakers in a social and semi-official context

Section 2: A talk by a single speaker based on a non-academic situation (monologue)

Section 3: A conversation with up to 4 speakers based on academic topics or course-related situations

Section 4: A university-style lecture or talk

جزئیات سوالاتی كه در هر بخش مطرح میگردد به شرح زیر است:

Section 1: Questions 1-10

Completing a table

Labeling places on a map

Section 2: Questions 11-20

Write Numbers or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer

Section 3: Questions 21-30

Multiple choice - choose the correct letters A-C

Write NOT MORE THAN THREE WORDS for each answer

Section 4: Questions 31-40

Write NUMBERS or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer

بطور خلاصه، نوع سوالاتی كه در این بخش مطرح میگردند از این قرار است:

multiple choice

short-answer questions (up to three words)

sentence completion (no more than three words)

notes/chart/table completion

labeling a diagram

classification

matching (e.g. pictures with what you hear)

جهت پاسخگوئی به سوالات این بخش، استراتژیهای زیر مفید خواهند بود.

استراتژی اول : ایده های اصلی

لغات مهم و ایده های اصلی یك مكالمه، در طول گفتگو بارها تكرار میشوند و شما باید به دقت به آنها گوش دهید. این لغات به احتمال قوی، بیانگر ایده اصلی آن گفتگو میباشند. بعنوان مثال، در مكالمه ای كه در مورد تجارت میباشد، لغتهای commerce و trade بارها تكرار میشوند.

استراتژی دوم : عوض شدن تن صدا

در امتحان IELTS، شما باید بتوانید تغییر تن صدای گویندگان را بفهمید و معنی آنرا تعبیر كنید. بنابراین، همواره مراقب تغییر تن صدای گویندگان باشید. این تغییر تن، ممكن است بیانگر تعجب، هیجان و یا حالتهای احساسی دیگری باشد. اگر گوینده در حالیكه بطور عادی صحبت میكند، ناگهان تن صدایش را افزایش دهد، این تغییر تن راهنمائی بسیار خوبی است برای اینكه بفهمید كه اتفاق مهمی افتاده است. با توجه به تغییر تن صدای گوینده، شما باید مفهوم آنچه را كه گفته شده است درك كنید. به مثال زیر توجه نمائید:

Man: Let’s go to Wal-mart.

Woman: There’s a Wal-mart in this small town?


اگر تن صدای گوینده زن نسبت به مرد افزایش یابد، بیانگر تعجب وی است و بدین معناست كه توقع نداشته است كه مكان Wal-mart در آن شهر كوچك هم وجود داشته باشد. ( بازار = mart)

استراتژی سوم : توجه به جزئیات

به اطلاعات و جزئیاتی كه در یك مكالمه داده میشود به دقت گوش دهید. معمولا در بخش Listening، صفتها مورد سوال واقع میشوند. سعی كنید صفتهائی را كه در طول مكالمه در مورد آن صحبت میشود، به خاطر بسپارید. صفتهائی همچون تعداد، رنگ، اندازه و ... معمولا مورد سوال واقع میشوند. به مثال زیر توجه كنید:

Man: Let’s go to the store and get some apples to make the pie.

Woman: How many do we need?

Man: We’ll need five apples to make the pie.

سوالی كه ممكن است در رابطه با این گفتگو مطرح شود اینستكه چه تعداد سیب مورد نیاز میباشد.

استراتژی چهارم : تعبیر و تفسیر

همچنان كه به مكالمه گوش میدهید، خود را به جای گوینده قرار دهید و سپس سعی كنید تا جمله ای را كه گوینده میگوید تعبیر و تفسیر نمائید. یك نوع از سوالاتی كه در بخش Listening امتحان IELTS مطرح میشوند مربوط به همین نكته است. به مثال زیر توجه نمائید:

Woman: I think I’m sick with the flu.

Man: Why don’t you go see the campus doctor?

Sample Question: Why did the man mention the campus doctor?

Answer: The campus doctor would be able to determine if the woman had the flu.

استراتژی پنجم : پیدا كردن معنی پنهان

به دنبال معنی پنهان یك عبارت بگردید. اگر گوینده در پاسخ به سوالی، عبارتی را بیان نمود كه در نگاه اول بنظر نمیرسید كه ربطی به سوال داشته باشد، بدانید كه پاسخ اصلی در معنای عبارت نهفته است و نه در شكل ظاهری عبارت بیان شده. به مثال زیر توجه نمائید:

Man: Are you going to be ready for your presentation?

Woman: I’ve only got half of it finished and it’s taken me five hours just to do this much. There’s only an hour left before the presentation is due.

در نگاه اول بنظر نمیرسد كه زن جواب مرد را داده باشد. او جوابی داده است كه ربط كمی به سوال دارد. اما اگر عمیقتر به جواب وی نگاه كنید، متوجه میشوید كه جواب اصلی در معنی عبارت بیان شده نهفته است. از آنجا كه زن برای آماده سازی نیمه اول سخنرانی خود پنج ساعت وقت صرف كرده است، پس بطور منطقی باید پنج ساعت دیگر وقت صرف كند تا نیمه دوم را هم آماده نماید. از طرفی، یكساعت به زمان برگزاری سخنرانی وی بیشتر نمانده است، پس او نمیتواند سخنرانی خود را برگزار نماید. بنابراین هر چند كه جواب داده شده از طرف وی در نگاه اول ربطی به سوال مرد ندارد، اما با كمی استدلال متوجه میشوید كه جواب در معنای عبارت بیان شده از طرف وی نهفته است.

استراتژی ششم : كمك به حافظه

در طول امتحان، شما میتوانید در دفترچه سوالات یادداشت بنویسید و این امر كمك بزرگی میباشد. اگر مطالبی میشنوید كه به خاطر سپردنشان مشكل است، سریعا آنها را یادداشت كنید تا در قسمت پاسخ به پرسشهای Listening، استفاده نمائید. به مثال زیر توجه كنید:

Speaker 1: I’m Bob Thomas and I’m majoring in business development.

Speaker 2: I’m Matt Smith and I’m majoring in chemical engineering.

Speaker 3: I’m John Douglass and I’m majoring in speech therapy.

یادداشت شما میتواند به صورت زیر باشد:

Bob – Bus.

Matt – Chem. E

John – Sp. Th.

وقت خیلی زیادی صرف یادداشت برداری از مكالمه نكنید، چراكه ممكن است مطالبی را كه در نوار گفته میشود متوجه نشوید و از دست بدهید. توجه داشته باشید كه نوار فقط یكبار پخش میشود. یادداشتها فقط جهت كمك به حافظه شما هستند و نمیتوانند جایگزین آن بشوند.

استراتژی هفتم : مرور سوالها قبل از پخش نوار

قبل از اینكه مكالمه مربوط به هر قسمت پخش شود، سوالات مربوط به آن بخش را به سرعت مرور نمائید. این كار باعث میشود تا حدودی از موضوع مكالمه با خبر شوید. همچنین برخی از لغات كه در مكالمه مورد استفاده قرار گرفته اند، ممكن است در متن سوالات وجود داشته باشند و در نتیجه هنگام شنیدن مكالمه، لغات برایتان تازگی نخواهند داشت.

استراتژیهای فوق هنگامی بیشترین كارائی را خواهند داشت كه شما به تعداد كافی لغت انگلیسی بلد باشید. كتاب الكترونیكی Essential Words for TOEFL & IELTS حاوی لغات ضروری میباشد كه شما در امتحان IELTS به آنها نیاز دارید.


استراتژیهای پاسخگوئی به سوالاتReading در IELTS

بخش Academic Reading امتحان IELTS شامل 3 متن است كه جزئیات آنها بشرح زیر میباشد:

You must read three reading passages. The passages will come from sources like magazines, journals, textbooks and newspapers.

Topics are not discipline specific but all are in a style appropriate and accessible to candidates entering postgraduate and undergraduate courses.


بخش General Training Reading امتحان IELTS شامل سه قسمت به شرح زیر میباشد:

Section 1:

has short texts which come from advertisements, timetables, instruction manuals and the like.

Section 2:

has longer texts which give information and advice about education and training.

Section 3:

has one longer text with more complex language and structure. The text will be about a general topic and will come from sources like general interest magazines.


در هر دو نوع امتحان، تعداد كل لغات بكار رفته در متون برابر 2000 تا 2700، تعداد كل سوالها 40 عدد، و زمان كل اختصاص یافته به این بخش 60 دقیقه میباشد.

نوع سوالاتی كه در این بخش مطرح میگردند از این قرار است:

multiple choice

short-answer questions

sentence completion

notes/chart/table completion

labeling a diagram

classification

matching lists/phrases

choosing suitable paragraph headings from a list

identification of writer's views/attitudes

yes, no, not given

true, false, not given

یكی از عمده ترین مشكلاتی كه شركت كنندگان در امتحان IELTS در قسمت Reading با آن مواجه میشوند، كمبود وقت است. با بكارگیری استراتژیهای گفته شده در این صفحه، پاسخگوئی به سوالات Reading در مدت 60 دقیقه امكان پذیر خواهد بود.

استراتژی اول : مرور سریع و سطحی كل متن (Scan & Skim)

اولین كاری كه شما باید انجام دهید اینستكه بفهمید كه یك متن در رابطه با چه موضوعی است. برای اینكار نیازی نیست كه كل متن را بدقت بخوانید چرا كه با كمبود وقت مواجه خواهید شد. جهت درك موضوع كلی یك متن، بهترین و سریعترین روش آنستكه جمله اول هر پاراگراف را بخوانید. جمله اول هر پاراگراف معمولا خلاصه ای از كل آن پاراگراف است. با مطالعه جملات اول هر پاراگراف، موضوع كلی متن دستتان میاید و از طرفی میدانید كه هر پاراگراف در رابطه با چه مطلبی است. به مثال زیر توجه نمائید:

مثال : پاراگراف اول یك متن در مورد Poet (شاعر) و پاراگراف دوم در مورد Poetry (شعر) میباشد. اگر سوالی در مورد Poetry مطرح شود، بدیهی است كه در پاراگراف دوم باید بدنبال جواب آن بگردید.

به این روش اصطلاحا Scan & Skim نیز میگویند. این استراتژی، كاربرد بسیار زیادی دارد و در قسمتهای بعد، از آن استفاده خواهد شد.


استراتژی دوم : یافتن لغات كلیدی (Key Words)

هنگامیكه می خواهید به یك سوال Reading پاسخ دهید، بصورت تصادفی به جستجوی جواب آن در كل متن نگردید. هر سوال در بخش Reading، سرنخهائی دارد كه به كمك آنها میتوان فهمید كه در كجای متن به دنبال پاسخ باید گشت. یكی از این سر نخها، لغات كلیدی میباشند كه در پرسش استفاده شده اند. این لغات كلیدی در متن هم موجود میباشند. با مرور سریع متن، سعی كنید كه این لغات كلیدی را پیدا كنید. پاسخ سوال، در محدوده همین لغات كلیدی است. به مثال زیر توجه نمائید :

What caused Martin to suddenly return to Paris?

لغت كلیدی در این پرسش، كلمه Paris است. شما باید با مرور سریع متن، این كلمه را پیدا كنید. پاسخ به این پرسش در همان محدوده ای است كه كلمه Paris آمده است.

گاهی اوقات لغات كلیدی یك سوال عینا در متن وجود ندارند. در اینگونه موارد بدنبال لغات مشابهی بگردید كه همان مفهوم را میرسانند. به مثال زیر توجه نمائید:


Which of the following was the psychological impact of the author’s childhood upon the remainder of his life?

لغات كلیدی این سوال childhood و psychology میباشند. در حالیكه بدنبال این لغات در متن میگردید، حواستان به لغات یا عباراتی مانند mentally یا emotional effect كه معنی مشابه psychology دارند نیز باشد.

اعداد یا سالها معمولا لغات كلیدی خوبی هستند چرا كه پیدا كردن آنها در متن كار ساده ای میباشد. به مثال زیر توجه نمائید :


Which of the following best describes the influence of Monet’s work in the 20th century?

عدد 20th لغت كلیدی مناسبی است و در هنگام مرور سریع متن بدنبال آن بگردید.

در برخی از موارد، پیدا كردن لغات كلیدی در یك پرسش دشوار است. به مثال زیر توجه نمائید:


Which of the following would the author of this passage likely agree with?

همانطور كه ملاحظه میگردد، این سوال حاوی هیچگونه لغت كلیدی نیست تا بدنبال آن در متن بگردید. در اینحالت لغات كلیدی را در گزینه ها بیابید و سپس سعی در پیدا كردن آنها در متن نمائید. معمولا لغات كلیدی گزینه ها همگی در یك پاراگراف هستند كه این كمك خوبی برای كاهش زمان جستجو میباشد.

پس از اینكه به كمك لغات كلیدی و مرور سریع متن، مكان تقریبی پاسخ را یافتید، بر روی گزینه های سوال تمركز نمائید. گاهی اوقات قسمتی از متن، كلمه به كلمه در گزینه تكرار میشود. در چنین مواردی بسیار هوشیار باشید چرا كه اغلب این گزینه ها یك دام هستند! معمولا گزینه صحیح قسمتی از متن را كه پاسخ سوال میباشد با كلمات دیگری بیان مینماید.


استراتژی سوم : حذف گزینه ها

برخی از گزینه ها را بسرعت میتوان حذف نمود. مثلا فرض نمائید كه گزینه ای شامل عبارت زیر باشد:

"Andy Warhol lived there."

اگر Andy Warhol اصلا در كل متن وجود نداشته باشد، گزینه فوق قطعا جواب درست نیست.

اگر سوالی بصورت زیر مطرح شود:

"the passage indicates all of the following EXCEPT"

در اینصورت برای هرگزینه باید پاراگرافها را مرور نمائید. اگر گزینه ای اشاره به پاراگرافی خاص میكرد، آن گزینه جواب نیست و رد میشود. این عمل را تكرار میكنید تا فقط یك گزینه باقی بماند.

اگر سوالاتی بصورت زیر مطرح شوند:

"which answer choice does NOT describe ...?"

or

"all of the following answer choices are identifiable characteristics, EXCEPT which?"

ابتدا بدنبال گزینه هائی بگردید كه یك مفهوم را بیان میكنند. از آنجا كه فقط یك گزینه صحیح میباشد، گزینه های مشابه قطعا رد میشوند. توجه داشته باشید كه در اینگونه پرسشها، شما با متن كارزیادی ندارید و همین امر باعث صرفه جوئی در وقت شما خواهد شد.

استراتژی چهارم : یافتن گزینه های متضاد

معمولا یكی از دو گزینه ای كه از لحاظ معنی و مفهوم متضاد هم هستند، درست میباشد. فرض نمائید كه دو تا از گزینه های یك پرسش به صورت زیر میباشند:


A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts.

B.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to an increase in housing starts.

همچنان كه ملاحظه مینمائید، این دو گزینه بسیار شبیه هم میباشند و فقط وجود یك كلمه باعث شده است تا معنی آنها با یكدیگر متضاد باشد. در صورتیكه چنین مواردی را مشاهده نمودید احتمال اینكه یكی از این دو گزینه جواب باشد زیاد است و برای یافتن جواب صحیح باید متن را به كمك روش Scan & Skim مرور نمائید.

بر خلاف مثال فوق، گاهی اوقات گزینه ها شباهت ظاهری با یكدیگر ندارند اما با كمی دقت متوجه خواهید شد كه متضاد هم میباشند. مثال زیر دو گزینه فوق را بصورتی دیگر بیان مینماید:


A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts.

B.) when there is an increase in housing starts, and other things remaining equal, it is often the result of an increase in interest rates.

همچنان كه واضح است، این دو گزینه باز هم متضاد یكدیگر میباشند.

سخن آخر:

1. برای هر بخش بیشتر از 20 دقیقه وقت صرف نكنید. بخاطر داشته باشید كه در 60 دقیقه باید به كل سوالات پاسخ دهید.

2. برخی از گزینه ها ممكن است كه بیان یك واقعیت باشند و به ظاهر درست بنظر برسند اما در حقیقت جواب صحیح نمیباشند. گزینه درست همواره باید پاسخی باشد به سوال مطرح شده.

3. اگر با كلمه یا عبارتی تكنیكی، فنی و یا علمی برخورد كردید كه معنی آنرا نمیدانستید، وقت زیادی را صرف آن نكنید. هدف شما این است كه مفهوم كلی متن را بفهمید.

4. اگر با سوالی مواجه شدید كه معنی یك لغت را كه در متن بكار رفته است از شما پرسیده بود، باید حتما به پاراگرافی كه لغت در آن بكار رفته است رجوع نمائید. هرگز از معنی كه خودتان میدانید استفاده نكنید چرا كه معمولا در این قبیل سوالات معانی مشهور یك لغت مد نظر نمیباشند.

5. اگر از شما خواسته شده است كه به سوالی با استفاده از دو یا سه كلمه پاسخ دهید، اگر از لغات بیشتری استفاده نمائید، آنگاه پاسخ شما مورد قبول واقع نخواهد شد.

6. اگر پاسخ سوالی را باید بنویسید، به املاء كلمات دقت نمائید. املاء اشتباه، باعث كم شدن نمره میشود. هم املاء American و هم املاء British مورد قبول هستند.

7. اگر تعدادی لغت داده شود و از شما خواسته شود كه جای خالی را با آنها پر كنید، توجه به گرامر برای انتخاب لغت مناسب، بسیار مفید است.

8. جواب سوالات Reading را باید در پاسخنامه ای كه به شما داده میشود بنویسید. در طرف دیگر این پاسخنامه، جواب سوالات Listening را باید بنویسید.

 

 • نظرات() 
 • شنبه 23 مهر 1390

  بخش دوم

  ***

  جداول ذیل قسمتهای مختلف امتحان IELTS را تشریح مینمایند:

  بخش Listening زمان : حدودا 30 دقیقه تعداد سوال : دفترچه ای حاوی چهل سوال در 4 بخش

  نوار امتحان Listening فقط یكبار پخش میشود.

  قبل از پخش نوار فرصت دارید تا سوالها را مرور كنید.

  پس از پایان یافتن هر بخش، فرصت دارید تا جوابهای خود را بازبینی نمایید.

  پاسخها باید در دفترچه سوالات نوشته شود.

  با پایان گرفتن نوار ده دقیقه فرصت دارید تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نمایید.

  دو بخش اول شامل موضوعاتی اجتماعی است و مكالمه بین دو یا چند نفر میباشد.

  دو بخش دوم شامل موضوعاتی دانشگاهی است. یك مكالمه حداكثر چهار نفره و یك كنفرانس، تشكیل دهنده این بخشها هستند.


  بخشGeneral Training Reading زمان : 60 دقیقه 40سوال

  دفترچه حاوی متون كه جمعا 2000 تا 2700 كلمه دارند به داوطلب داده میشود.

  بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمیشود.

  متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.

  بخش اول در مورد امور روزمره اجتماعی است.

  بخش دوم در مورد جزوات آموزشی واحتیاجات رفاهی است.

  بخش سوم شامل یك متن بلند با موضوعی عمومی است.


  بخش Academic Reading زمان : 60 دقیقه 40 سوال

  دفترچه حاوی 3 متن كه جمعا 2000 تا 2700 كلمه دارند به داوطلب داده میشود.

  بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمیشود.

  متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.

  متون جنبه علمی دارند.

  حداقل یكی از سه متن، نوشتاری استدلالی است.

  در صورتی که متن حاوی لغات تخصصی و فنی باشد، واژه ‌نامه‌ای کوتاه نیز همراه آن خواهد آمد.


  بخش General Training Writing زمان : 60 دقیقه

  برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.

  در موضوع اول (Task 1) باید نامه ای به شخصی فرضی بنویسد و در آن مساله یا مشكلی را شرح دهید. نامه شما باید حداقل 150 كلمه داشته باشد. اگر نامه ای كمتر از 150 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 20 دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.

  درموضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یك مساله بیان كنید و باید حداقل 250 كلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی كمتر از 250 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 40 دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.


  بخش Academic Writing زمان : 60 دقیقه

  برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.

  در موضوع اول (Task 1) باید در مورد جدول یا نموداری كه به شما داده شده است، توضیح دهید. انشاء شما باید حداقل 150 كلمه داشته باشد. اگر انشائی كمتر از 150 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 20 دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.

  در موضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یك مساله بیان كنید و باید حداقل 250 كلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی كمتر از 250 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 40 دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.


  بخش Speaking زمان : 11 تا 14 دقیقه

  امتحان بصورت یك مصاحبه رو در رو میباشد و شامل سه بخش است.

  بخش اول 4 تا 5 دقیقه بطول می انجامد و باید به سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایقتان جواب دهید.

  در بخش دوم باید به مدت 2 دقیقه در مورد موضوعی كه به شما داده میشود صحبت كنید. قبل از آن یك دقیقه فرصت دارید تا در مورد موضوع فكر كنید و یادداشت بردارید. پس از پایان 2 دقیقه، به یك یا دو سوال در مورد موضوع صحبتتان باید پاسخ دهید.

  در بخش سوم به مدت 4 تا 5 دقیقه با مصاحبه كننده صحبت خواهید كرد. محور گفتگوی شما موضوعی است كه در بخش دوم به آن پرداخته اید.

  كل مصاحبه بر روی نوار ضبط میشود.

  یكی از مهمترین عوامل كسب موفقیت و نمره خوب در امتحان IELTS، نحوه مطالعه شما برای چنین امتحانی است. بارها دیده شده است كه داوطلبان شركت در آزمون، با اتخاذ روشهای ناكارآمد، در كسب نمره مورد نظرشان ناكام مانده اند.

  با اتخاذ روشهای مطالعه درست و هدفمند، علاوه بر اینكه در وقت خود صرفه جوئی قابل ملاحظه ای میكنید، در دستیابی به نمره مورد نظرتان نیز موفق خواهید بود.

  برای نیل به این مقصود، به چند نكته زیر توجه نمائید:

  1. بر اساس یك برنامه ریزی منظم به مطالعه بپردازید. بعنوان مثال خود را مقید سازید كه بمدت چهارماه برای امتحان IELTS مطالعه نمائید و هر روز 6 ساعت را به این امر اختصاص دهید(این مدت فقط جهت مثال ذكر شده است و بنا به اینكه پیشینه دانش زبان شما چگونه است،زمان آماده سازی جهت شركت در آزمون تغییر خواهد نمود).

  2. تمامی چهار مهارت Writing ،Reading ،Listening و Speaking را همزمان با هم تمرین نمائید. بعنوان مثال، یك ماه تمام فقط روی Listening تمرین نكنید و به سه مهارت دیگر كاری نداشته باشید. البته اگر روی قسمتی ضعیفتر هستید، باید وقت بیشتری برای آن صرف نمائید.

  3. مطالبی كه مطالعه مینمائید باید به امتحان IELTS مربوط باشند. بهترین حالت این است كه از كتابهائی كه در رابطه با IELTS نوشته شده اند، استفاده نمائید.

  مثلا اگر میخواهید كه در بخش Reading امتحان تمرین كنید، خواندن متون مشكل ادبی به زبان انگلیسی فایده ای ندارد. برعكس، كتابهائی كه در رابطه با بخش Reading امتحان IELTS نوشته شده اند،علاوه بر اینكه به بالا بردن مهارت شما كمك مینمایند، شما را با سبك امتحان نیز بیشتر آشنا میكنند.

  این یك نمونه از مطالعه هدفمند است. زبان انگلیسی و كتابهائی كه در رابطه با آن نوشته شده اند نامحدود میباشند، اما وقت شما محدود است. هدف شما گرفتن نمره مورد نظرتان در امتحان IELTS میباشد. بنابراین، كتابهائی كه جهت مطالعه انتخاب مینمائید باید بصورت هدفمند و مخصوص امتحان IELTS نوشته شده باشند.

  4. قبل از امتحان، حتما باید چندین تست استاندارد را جواب بدهید تا هم از سطح آمادگی خودتان مطلع شوید و هم با نوع و سبك امتحان آشنا شوید. پاسخگوئی به سوالات باید در مدت زمان مشخصی كه در امتحان اصلی IELTS با آن مواجه خواهید شد، صورت پذیرد.

   

 • نظرات() 
 • شنبه 23 مهر 1390

  همه چیز درباره آزمون Ielts

   

  بخش اول

  ***

  IELTS یا International English Language Testing System یك امتحان زبان انگلیسی است و از اعتباری بین المللی برخوردار میباشد. این امتحان معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی كه میخواهند در كشورهای انگلیسی زبان درس بخوانند، كار كنند و یا به آن كشورها مهاجرت نمایند.

  امتحان IELTS با همكاری مشترك دانشگاه كمبریج، كنسولگری انگلستان و سازمان IDP استرالیا برگزار میشود. این امتحان از بالاترین و معتبرترین استانداردهای بین المللی جهت سنجش سطح زبان انگلیسی داوطلبان پیروی میكند و چهار توانائی Writing ،Reading ،Listening و Speaking را مورد ارزیابی قرار میدهد.

  بسیاری از دانشگاهها در كشورهای مختلفی همچون كانادا، انگلستان، استرالیا، نیوزلند و آمریكا امتحان IELTS را به رسمیت می شناسند. همچنین جهت مهاجرت به كشورهای كانادا، استرالیا و نیوزلند، داشتن مدرك IELTS الزامی است. این امتحان در بیش از 270 مركز امتحانی واقع در 110 كشور مختلف دنیا برگزار میگردد.

  شركت كنندگان در امتحان IELTS به طیف وسیعی از سوالات بسیار ساده تا بسیار مشكل پاسخ میدهند. نمره هر بخش از امتحان بین صفر تا 9 میباشد. نمره كلی امتحان با معدل گیری از نمره چهار بخش امتحان محاسبه می گردد. در كارنامه IELTS، علاوه بر نمره كلی، نمره هر بخش بطور جداگانه ذكر می شود. تعبیر هر كدام از نمره های صفر تا 9 مطابق جدول زیر صورت می پذیرد:

  نمره تعبیر توضیح
  9 Expert User Fluent with complete understanding
  8 Very Good User Full operational command, occasional inaccuracies
  7 Good User Operational command, occasional inaccuracies
  6 Competent User Effective command, inaccuracies
  5 Modest User Partial command, many mistakes
  4 Limited User Limited command,frequent problems
  3 Limited User Only general understanding Extremely
  2 Intermittent User Only basic understanding with difficulty
  1 Non User No language ability
  0 Did not attempt the test N/A


  هر دانشگاه برای پذیرش متقاضیان حداقل نمره ای را مشخص میكند و اكثر آنها حداقل نمره كلی 6.5 را می خواهند بطوریكه نمره هر بخش هم از 6 كمتر نباشد (البته این قاعده كلی است و هر دانشگاه شرایط خاص خود را دارد). به عنوان مثالی دیگر، برای اینكه حداكثر امتیاز زبان انگلیسی را جهت مهاجرت به كانادا كسب نمایید، باید در هر چهار قسمت امتحان IELTS حداقل نمره 7 بگیرید.

  در روز امتحان ابتدا به سوالات Listening سپس به سوالات Reading و بعد به سوالات Writing پاسخ خواهید داد. تاریخ و ساعت برگزاری قسمت Speaking در روز امتحان به شركت كنندگان اعلام میشود و معمولا امتحان Speaking از عصر روز امتحان شروع شده و بمدت 5 روز ادامه می یابد. داوطلبانی كه از شهرهای دیگر به تهران می آیند، برای امتحان Speaking در اولویت هستند و باید در هنگام ثبت نام، اسم خود را در لیستی جداگانه به ثبت برسانند. تمامی مراحل كتبی امتحان باید با مداد نوشته شود و داوطلبان اجازه استفاده از خودنویس یا خودكار را در هیچ مرحله ای از امتحان كتبی ندارند.

  نتایج امتحان IELTS دو هفته پس از پایان یافتن آزمون Speaking اعلام خواهد شد و كارنامه فقط به شخص امتحان دهنده داده می شود و از طریق تلفن، فكس و یا email قابل در یافت نیست. همچنین از تاریخ امتحان تا مدت 90 روز حق شركت مجدد در امتحان را ندارید.

  تا 5 كارنامه برای دانشگاهها و موسسات مورد در خواست شما بصورت رایگان توسط دفاتر برگزار كننده امتحان ارسال می گردد، بشرطیكه از تار یخ امتحان شما یكماه نگذشته باشد. اگر بیشتر از یكماه از تاریخ امتحانتان سپری شود و یا بیشتر از 5 كارنامه بخواهید برایتان ارسال بشود، به ازای هر كارنامه باید مبلغی را بپردازید. اكثر دانشگاهها كارنامه IELTS را كه بیشتر از دو سال از تاریخ آن گذشته باشد، قبول ندارند.

  امتحان IELTS در دو نوع Academic و General Training برگزار میشود. امتحان Academic مخصوص كسانی است كه میخواهند در یك دانشگاه انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند در حالیكه امتحان General Training مخصوص كسانی است كه میخواهند به یك كشور انگلیسی زبان مانند كانادا، استرالیا و یا نیوزلند مهاجرت كنند.

  همانطور كه گفته شد، در امتحان IELTS، توانائیهای Writing ،Reading ،Listening و Speaking در چهار قسمت جداگانه سنجیده میشوند. در حالیكه قسمتهای Listening و Speaking برای داوطلبان Academic و General Training به روش كاملا مشابهی مورد ارزیابی قرار میگیرد، هر یك از این دو گروه سوالات جداگانه ای در قسمتهای Reading و Writing دریافت میكنند. مسولیت نوع امتحانی كه میخواهید در آن شركت نمائید بر عهده شماست و باید در هنگام ثبت نام، نوع امتحان مورد نظرتان را در فرم ثبت نام قید كنید.
   

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic