اطلاعات مفید در مورد زبان انگلیسی

New language New Life

شنبه 23 مهر 1390استراتژیهای كلی در پاسخگوئی به سوالات IELTS

1. از نگرانی و اضطراب در هنگام امتحان بشدت پرهیز نمائید. اضطراب فقط از قابلیتها و توانائیهای شما میكاهد.

2. در هنگام امتحان حتما ساعت به همراه داشته باشید و حواستان به وقت باشد.

3. در امتحان IELTS، نمره منفی وجود ندارد لذا هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید. در سوالهای تستی و چند گزینه ای، اگر جواب سوالی را نمی دانستید، همواره گزینه شماره 1 ( یا A ) را انتخاب نمائید.

4. هیچگاه برای یك سوال، بیش از اندازه وقت صرف نكنید، چرا كه سوالهای ساده تر را كه میتوانید پاسخ دهید، از دست خواهید داد.

5. اگر املاء لغتی را اشتباه بنویسید، از شما نمره كسر خواهد شد. لذا، املاء كلمات را باید بدانید. البته هم املاء American و هم املاء British مورد قبول است ( مانند color كه املاء American است و Colour كه املاء British است).


استراتژیهای پاسخگوئی به سوالاتListening

قسمت Listening در امتحان Academic و General Training، مشابه است.

در مدت 30 دقیقه باید به 40 سوال در 4 بخش پاسخ دهید.


آنچه كه در هر بخش میشنوید، به شرح زیر است:

Section 1: A conversation between two speakers in a social and semi-official context

Section 2: A talk by a single speaker based on a non-academic situation (monologue)

Section 3: A conversation with up to 4 speakers based on academic topics or course-related situations

Section 4: A university-style lecture or talk

جزئیات سوالاتی كه در هر بخش مطرح میگردد به شرح زیر است:

Section 1: Questions 1-10

Completing a table

Labeling places on a map

Section 2: Questions 11-20

Write Numbers or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer

Section 3: Questions 21-30

Multiple choice - choose the correct letters A-C

Write NOT MORE THAN THREE WORDS for each answer

Section 4: Questions 31-40

Write NUMBERS or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer

بطور خلاصه، نوع سوالاتی كه در این بخش مطرح میگردند از این قرار است:

multiple choice

short-answer questions (up to three words)

sentence completion (no more than three words)

notes/chart/table completion

labeling a diagram

classification

matching (e.g. pictures with what you hear)

جهت پاسخگوئی به سوالات این بخش، استراتژیهای زیر مفید خواهند بود.

استراتژی اول : ایده های اصلی

لغات مهم و ایده های اصلی یك مكالمه، در طول گفتگو بارها تكرار میشوند و شما باید به دقت به آنها گوش دهید. این لغات به احتمال قوی، بیانگر ایده اصلی آن گفتگو میباشند. بعنوان مثال، در مكالمه ای كه در مورد تجارت میباشد، لغتهای commerce و trade بارها تكرار میشوند.

استراتژی دوم : عوض شدن تن صدا

در امتحان IELTS، شما باید بتوانید تغییر تن صدای گویندگان را بفهمید و معنی آنرا تعبیر كنید. بنابراین، همواره مراقب تغییر تن صدای گویندگان باشید. این تغییر تن، ممكن است بیانگر تعجب، هیجان و یا حالتهای احساسی دیگری باشد. اگر گوینده در حالیكه بطور عادی صحبت میكند، ناگهان تن صدایش را افزایش دهد، این تغییر تن راهنمائی بسیار خوبی است برای اینكه بفهمید كه اتفاق مهمی افتاده است. با توجه به تغییر تن صدای گوینده، شما باید مفهوم آنچه را كه گفته شده است درك كنید. به مثال زیر توجه نمائید:

Man: Let’s go to Wal-mart.

Woman: There’s a Wal-mart in this small town?


اگر تن صدای گوینده زن نسبت به مرد افزایش یابد، بیانگر تعجب وی است و بدین معناست كه توقع نداشته است كه مكان Wal-mart در آن شهر كوچك هم وجود داشته باشد. ( بازار = mart)

استراتژی سوم : توجه به جزئیات

به اطلاعات و جزئیاتی كه در یك مكالمه داده میشود به دقت گوش دهید. معمولا در بخش Listening، صفتها مورد سوال واقع میشوند. سعی كنید صفتهائی را كه در طول مكالمه در مورد آن صحبت میشود، به خاطر بسپارید. صفتهائی همچون تعداد، رنگ، اندازه و ... معمولا مورد سوال واقع میشوند. به مثال زیر توجه كنید:

Man: Let’s go to the store and get some apples to make the pie.

Woman: How many do we need?

Man: We’ll need five apples to make the pie.

سوالی كه ممكن است در رابطه با این گفتگو مطرح شود اینستكه چه تعداد سیب مورد نیاز میباشد.

استراتژی چهارم : تعبیر و تفسیر

همچنان كه به مكالمه گوش میدهید، خود را به جای گوینده قرار دهید و سپس سعی كنید تا جمله ای را كه گوینده میگوید تعبیر و تفسیر نمائید. یك نوع از سوالاتی كه در بخش Listening امتحان IELTS مطرح میشوند مربوط به همین نكته است. به مثال زیر توجه نمائید:

Woman: I think I’m sick with the flu.

Man: Why don’t you go see the campus doctor?

Sample Question: Why did the man mention the campus doctor?

Answer: The campus doctor would be able to determine if the woman had the flu.

استراتژی پنجم : پیدا كردن معنی پنهان

به دنبال معنی پنهان یك عبارت بگردید. اگر گوینده در پاسخ به سوالی، عبارتی را بیان نمود كه در نگاه اول بنظر نمیرسید كه ربطی به سوال داشته باشد، بدانید كه پاسخ اصلی در معنای عبارت نهفته است و نه در شكل ظاهری عبارت بیان شده. به مثال زیر توجه نمائید:

Man: Are you going to be ready for your presentation?

Woman: I’ve only got half of it finished and it’s taken me five hours just to do this much. There’s only an hour left before the presentation is due.

در نگاه اول بنظر نمیرسد كه زن جواب مرد را داده باشد. او جوابی داده است كه ربط كمی به سوال دارد. اما اگر عمیقتر به جواب وی نگاه كنید، متوجه میشوید كه جواب اصلی در معنی عبارت بیان شده نهفته است. از آنجا كه زن برای آماده سازی نیمه اول سخنرانی خود پنج ساعت وقت صرف كرده است، پس بطور منطقی باید پنج ساعت دیگر وقت صرف كند تا نیمه دوم را هم آماده نماید. از طرفی، یكساعت به زمان برگزاری سخنرانی وی بیشتر نمانده است، پس او نمیتواند سخنرانی خود را برگزار نماید. بنابراین هر چند كه جواب داده شده از طرف وی در نگاه اول ربطی به سوال مرد ندارد، اما با كمی استدلال متوجه میشوید كه جواب در معنای عبارت بیان شده از طرف وی نهفته است.

استراتژی ششم : كمك به حافظه

در طول امتحان، شما میتوانید در دفترچه سوالات یادداشت بنویسید و این امر كمك بزرگی میباشد. اگر مطالبی میشنوید كه به خاطر سپردنشان مشكل است، سریعا آنها را یادداشت كنید تا در قسمت پاسخ به پرسشهای Listening، استفاده نمائید. به مثال زیر توجه كنید:

Speaker 1: I’m Bob Thomas and I’m majoring in business development.

Speaker 2: I’m Matt Smith and I’m majoring in chemical engineering.

Speaker 3: I’m John Douglass and I’m majoring in speech therapy.

یادداشت شما میتواند به صورت زیر باشد:

Bob – Bus.

Matt – Chem. E

John – Sp. Th.

وقت خیلی زیادی صرف یادداشت برداری از مكالمه نكنید، چراكه ممكن است مطالبی را كه در نوار گفته میشود متوجه نشوید و از دست بدهید. توجه داشته باشید كه نوار فقط یكبار پخش میشود. یادداشتها فقط جهت كمك به حافظه شما هستند و نمیتوانند جایگزین آن بشوند.

استراتژی هفتم : مرور سوالها قبل از پخش نوار

قبل از اینكه مكالمه مربوط به هر قسمت پخش شود، سوالات مربوط به آن بخش را به سرعت مرور نمائید. این كار باعث میشود تا حدودی از موضوع مكالمه با خبر شوید. همچنین برخی از لغات كه در مكالمه مورد استفاده قرار گرفته اند، ممكن است در متن سوالات وجود داشته باشند و در نتیجه هنگام شنیدن مكالمه، لغات برایتان تازگی نخواهند داشت.

استراتژیهای فوق هنگامی بیشترین كارائی را خواهند داشت كه شما به تعداد كافی لغت انگلیسی بلد باشید. كتاب الكترونیكی Essential Words for TOEFL & IELTS حاوی لغات ضروری میباشد كه شما در امتحان IELTS به آنها نیاز دارید.


استراتژیهای پاسخگوئی به سوالاتReading در IELTS

بخش Academic Reading امتحان IELTS شامل 3 متن است كه جزئیات آنها بشرح زیر میباشد:

You must read three reading passages. The passages will come from sources like magazines, journals, textbooks and newspapers.

Topics are not discipline specific but all are in a style appropriate and accessible to candidates entering postgraduate and undergraduate courses.


بخش General Training Reading امتحان IELTS شامل سه قسمت به شرح زیر میباشد:

Section 1:

has short texts which come from advertisements, timetables, instruction manuals and the like.

Section 2:

has longer texts which give information and advice about education and training.

Section 3:

has one longer text with more complex language and structure. The text will be about a general topic and will come from sources like general interest magazines.


در هر دو نوع امتحان، تعداد كل لغات بكار رفته در متون برابر 2000 تا 2700، تعداد كل سوالها 40 عدد، و زمان كل اختصاص یافته به این بخش 60 دقیقه میباشد.

نوع سوالاتی كه در این بخش مطرح میگردند از این قرار است:

multiple choice

short-answer questions

sentence completion

notes/chart/table completion

labeling a diagram

classification

matching lists/phrases

choosing suitable paragraph headings from a list

identification of writer's views/attitudes

yes, no, not given

true, false, not given

یكی از عمده ترین مشكلاتی كه شركت كنندگان در امتحان IELTS در قسمت Reading با آن مواجه میشوند، كمبود وقت است. با بكارگیری استراتژیهای گفته شده در این صفحه، پاسخگوئی به سوالات Reading در مدت 60 دقیقه امكان پذیر خواهد بود.

استراتژی اول : مرور سریع و سطحی كل متن (Scan & Skim)

اولین كاری كه شما باید انجام دهید اینستكه بفهمید كه یك متن در رابطه با چه موضوعی است. برای اینكار نیازی نیست كه كل متن را بدقت بخوانید چرا كه با كمبود وقت مواجه خواهید شد. جهت درك موضوع كلی یك متن، بهترین و سریعترین روش آنستكه جمله اول هر پاراگراف را بخوانید. جمله اول هر پاراگراف معمولا خلاصه ای از كل آن پاراگراف است. با مطالعه جملات اول هر پاراگراف، موضوع كلی متن دستتان میاید و از طرفی میدانید كه هر پاراگراف در رابطه با چه مطلبی است. به مثال زیر توجه نمائید:

مثال : پاراگراف اول یك متن در مورد Poet (شاعر) و پاراگراف دوم در مورد Poetry (شعر) میباشد. اگر سوالی در مورد Poetry مطرح شود، بدیهی است كه در پاراگراف دوم باید بدنبال جواب آن بگردید.

به این روش اصطلاحا Scan & Skim نیز میگویند. این استراتژی، كاربرد بسیار زیادی دارد و در قسمتهای بعد، از آن استفاده خواهد شد.


استراتژی دوم : یافتن لغات كلیدی (Key Words)

هنگامیكه می خواهید به یك سوال Reading پاسخ دهید، بصورت تصادفی به جستجوی جواب آن در كل متن نگردید. هر سوال در بخش Reading، سرنخهائی دارد كه به كمك آنها میتوان فهمید كه در كجای متن به دنبال پاسخ باید گشت. یكی از این سر نخها، لغات كلیدی میباشند كه در پرسش استفاده شده اند. این لغات كلیدی در متن هم موجود میباشند. با مرور سریع متن، سعی كنید كه این لغات كلیدی را پیدا كنید. پاسخ سوال، در محدوده همین لغات كلیدی است. به مثال زیر توجه نمائید :

What caused Martin to suddenly return to Paris?

لغت كلیدی در این پرسش، كلمه Paris است. شما باید با مرور سریع متن، این كلمه را پیدا كنید. پاسخ به این پرسش در همان محدوده ای است كه كلمه Paris آمده است.

گاهی اوقات لغات كلیدی یك سوال عینا در متن وجود ندارند. در اینگونه موارد بدنبال لغات مشابهی بگردید كه همان مفهوم را میرسانند. به مثال زیر توجه نمائید:


Which of the following was the psychological impact of the author’s childhood upon the remainder of his life?

لغات كلیدی این سوال childhood و psychology میباشند. در حالیكه بدنبال این لغات در متن میگردید، حواستان به لغات یا عباراتی مانند mentally یا emotional effect كه معنی مشابه psychology دارند نیز باشد.

اعداد یا سالها معمولا لغات كلیدی خوبی هستند چرا كه پیدا كردن آنها در متن كار ساده ای میباشد. به مثال زیر توجه نمائید :


Which of the following best describes the influence of Monet’s work in the 20th century?

عدد 20th لغت كلیدی مناسبی است و در هنگام مرور سریع متن بدنبال آن بگردید.

در برخی از موارد، پیدا كردن لغات كلیدی در یك پرسش دشوار است. به مثال زیر توجه نمائید:


Which of the following would the author of this passage likely agree with?

همانطور كه ملاحظه میگردد، این سوال حاوی هیچگونه لغت كلیدی نیست تا بدنبال آن در متن بگردید. در اینحالت لغات كلیدی را در گزینه ها بیابید و سپس سعی در پیدا كردن آنها در متن نمائید. معمولا لغات كلیدی گزینه ها همگی در یك پاراگراف هستند كه این كمك خوبی برای كاهش زمان جستجو میباشد.

پس از اینكه به كمك لغات كلیدی و مرور سریع متن، مكان تقریبی پاسخ را یافتید، بر روی گزینه های سوال تمركز نمائید. گاهی اوقات قسمتی از متن، كلمه به كلمه در گزینه تكرار میشود. در چنین مواردی بسیار هوشیار باشید چرا كه اغلب این گزینه ها یك دام هستند! معمولا گزینه صحیح قسمتی از متن را كه پاسخ سوال میباشد با كلمات دیگری بیان مینماید.


استراتژی سوم : حذف گزینه ها

برخی از گزینه ها را بسرعت میتوان حذف نمود. مثلا فرض نمائید كه گزینه ای شامل عبارت زیر باشد:

"Andy Warhol lived there."

اگر Andy Warhol اصلا در كل متن وجود نداشته باشد، گزینه فوق قطعا جواب درست نیست.

اگر سوالی بصورت زیر مطرح شود:

"the passage indicates all of the following EXCEPT"

در اینصورت برای هرگزینه باید پاراگرافها را مرور نمائید. اگر گزینه ای اشاره به پاراگرافی خاص میكرد، آن گزینه جواب نیست و رد میشود. این عمل را تكرار میكنید تا فقط یك گزینه باقی بماند.

اگر سوالاتی بصورت زیر مطرح شوند:

"which answer choice does NOT describe ...?"

or

"all of the following answer choices are identifiable characteristics, EXCEPT which?"

ابتدا بدنبال گزینه هائی بگردید كه یك مفهوم را بیان میكنند. از آنجا كه فقط یك گزینه صحیح میباشد، گزینه های مشابه قطعا رد میشوند. توجه داشته باشید كه در اینگونه پرسشها، شما با متن كارزیادی ندارید و همین امر باعث صرفه جوئی در وقت شما خواهد شد.

استراتژی چهارم : یافتن گزینه های متضاد

معمولا یكی از دو گزینه ای كه از لحاظ معنی و مفهوم متضاد هم هستند، درست میباشد. فرض نمائید كه دو تا از گزینه های یك پرسش به صورت زیر میباشند:


A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts.

B.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to an increase in housing starts.

همچنان كه ملاحظه مینمائید، این دو گزینه بسیار شبیه هم میباشند و فقط وجود یك كلمه باعث شده است تا معنی آنها با یكدیگر متضاد باشد. در صورتیكه چنین مواردی را مشاهده نمودید احتمال اینكه یكی از این دو گزینه جواب باشد زیاد است و برای یافتن جواب صحیح باید متن را به كمك روش Scan & Skim مرور نمائید.

بر خلاف مثال فوق، گاهی اوقات گزینه ها شباهت ظاهری با یكدیگر ندارند اما با كمی دقت متوجه خواهید شد كه متضاد هم میباشند. مثال زیر دو گزینه فوق را بصورتی دیگر بیان مینماید:


A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts.

B.) when there is an increase in housing starts, and other things remaining equal, it is often the result of an increase in interest rates.

همچنان كه واضح است، این دو گزینه باز هم متضاد یكدیگر میباشند.

سخن آخر:

1. برای هر بخش بیشتر از 20 دقیقه وقت صرف نكنید. بخاطر داشته باشید كه در 60 دقیقه باید به كل سوالات پاسخ دهید.

2. برخی از گزینه ها ممكن است كه بیان یك واقعیت باشند و به ظاهر درست بنظر برسند اما در حقیقت جواب صحیح نمیباشند. گزینه درست همواره باید پاسخی باشد به سوال مطرح شده.

3. اگر با كلمه یا عبارتی تكنیكی، فنی و یا علمی برخورد كردید كه معنی آنرا نمیدانستید، وقت زیادی را صرف آن نكنید. هدف شما این است كه مفهوم كلی متن را بفهمید.

4. اگر با سوالی مواجه شدید كه معنی یك لغت را كه در متن بكار رفته است از شما پرسیده بود، باید حتما به پاراگرافی كه لغت در آن بكار رفته است رجوع نمائید. هرگز از معنی كه خودتان میدانید استفاده نكنید چرا كه معمولا در این قبیل سوالات معانی مشهور یك لغت مد نظر نمیباشند.

5. اگر از شما خواسته شده است كه به سوالی با استفاده از دو یا سه كلمه پاسخ دهید، اگر از لغات بیشتری استفاده نمائید، آنگاه پاسخ شما مورد قبول واقع نخواهد شد.

6. اگر پاسخ سوالی را باید بنویسید، به املاء كلمات دقت نمائید. املاء اشتباه، باعث كم شدن نمره میشود. هم املاء American و هم املاء British مورد قبول هستند.

7. اگر تعدادی لغت داده شود و از شما خواسته شود كه جای خالی را با آنها پر كنید، توجه به گرامر برای انتخاب لغت مناسب، بسیار مفید است.

8. جواب سوالات Reading را باید در پاسخنامه ای كه به شما داده میشود بنویسید. در طرف دیگر این پاسخنامه، جواب سوالات Listening را باید بنویسید.

 

 • نظرات() 
 • شنبه 23 مهر 1390

  بخش دوم

  ***

  جداول ذیل قسمتهای مختلف امتحان IELTS را تشریح مینمایند:

  بخش Listening زمان : حدودا 30 دقیقه تعداد سوال : دفترچه ای حاوی چهل سوال در 4 بخش

  نوار امتحان Listening فقط یكبار پخش میشود.

  قبل از پخش نوار فرصت دارید تا سوالها را مرور كنید.

  پس از پایان یافتن هر بخش، فرصت دارید تا جوابهای خود را بازبینی نمایید.

  پاسخها باید در دفترچه سوالات نوشته شود.

  با پایان گرفتن نوار ده دقیقه فرصت دارید تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نمایید.

  دو بخش اول شامل موضوعاتی اجتماعی است و مكالمه بین دو یا چند نفر میباشد.

  دو بخش دوم شامل موضوعاتی دانشگاهی است. یك مكالمه حداكثر چهار نفره و یك كنفرانس، تشكیل دهنده این بخشها هستند.


  بخشGeneral Training Reading زمان : 60 دقیقه 40سوال

  دفترچه حاوی متون كه جمعا 2000 تا 2700 كلمه دارند به داوطلب داده میشود.

  بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمیشود.

  متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.

  بخش اول در مورد امور روزمره اجتماعی است.

  بخش دوم در مورد جزوات آموزشی واحتیاجات رفاهی است.

  بخش سوم شامل یك متن بلند با موضوعی عمومی است.


  بخش Academic Reading زمان : 60 دقیقه 40 سوال

  دفترچه حاوی 3 متن كه جمعا 2000 تا 2700 كلمه دارند به داوطلب داده میشود.

  بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمیشود.

  متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.

  متون جنبه علمی دارند.

  حداقل یكی از سه متن، نوشتاری استدلالی است.

  در صورتی که متن حاوی لغات تخصصی و فنی باشد، واژه ‌نامه‌ای کوتاه نیز همراه آن خواهد آمد.


  بخش General Training Writing زمان : 60 دقیقه

  برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.

  در موضوع اول (Task 1) باید نامه ای به شخصی فرضی بنویسد و در آن مساله یا مشكلی را شرح دهید. نامه شما باید حداقل 150 كلمه داشته باشد. اگر نامه ای كمتر از 150 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 20 دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.

  درموضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یك مساله بیان كنید و باید حداقل 250 كلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی كمتر از 250 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 40 دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.


  بخش Academic Writing زمان : 60 دقیقه

  برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.

  در موضوع اول (Task 1) باید در مورد جدول یا نموداری كه به شما داده شده است، توضیح دهید. انشاء شما باید حداقل 150 كلمه داشته باشد. اگر انشائی كمتر از 150 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 20 دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.

  در موضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یك مساله بیان كنید و باید حداقل 250 كلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی كمتر از 250 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 40 دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.


  بخش Speaking زمان : 11 تا 14 دقیقه

  امتحان بصورت یك مصاحبه رو در رو میباشد و شامل سه بخش است.

  بخش اول 4 تا 5 دقیقه بطول می انجامد و باید به سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایقتان جواب دهید.

  در بخش دوم باید به مدت 2 دقیقه در مورد موضوعی كه به شما داده میشود صحبت كنید. قبل از آن یك دقیقه فرصت دارید تا در مورد موضوع فكر كنید و یادداشت بردارید. پس از پایان 2 دقیقه، به یك یا دو سوال در مورد موضوع صحبتتان باید پاسخ دهید.

  در بخش سوم به مدت 4 تا 5 دقیقه با مصاحبه كننده صحبت خواهید كرد. محور گفتگوی شما موضوعی است كه در بخش دوم به آن پرداخته اید.

  كل مصاحبه بر روی نوار ضبط میشود.

  یكی از مهمترین عوامل كسب موفقیت و نمره خوب در امتحان IELTS، نحوه مطالعه شما برای چنین امتحانی است. بارها دیده شده است كه داوطلبان شركت در آزمون، با اتخاذ روشهای ناكارآمد، در كسب نمره مورد نظرشان ناكام مانده اند.

  با اتخاذ روشهای مطالعه درست و هدفمند، علاوه بر اینكه در وقت خود صرفه جوئی قابل ملاحظه ای میكنید، در دستیابی به نمره مورد نظرتان نیز موفق خواهید بود.

  برای نیل به این مقصود، به چند نكته زیر توجه نمائید:

  1. بر اساس یك برنامه ریزی منظم به مطالعه بپردازید. بعنوان مثال خود را مقید سازید كه بمدت چهارماه برای امتحان IELTS مطالعه نمائید و هر روز 6 ساعت را به این امر اختصاص دهید(این مدت فقط جهت مثال ذكر شده است و بنا به اینكه پیشینه دانش زبان شما چگونه است،زمان آماده سازی جهت شركت در آزمون تغییر خواهد نمود).

  2. تمامی چهار مهارت Writing ،Reading ،Listening و Speaking را همزمان با هم تمرین نمائید. بعنوان مثال، یك ماه تمام فقط روی Listening تمرین نكنید و به سه مهارت دیگر كاری نداشته باشید. البته اگر روی قسمتی ضعیفتر هستید، باید وقت بیشتری برای آن صرف نمائید.

  3. مطالبی كه مطالعه مینمائید باید به امتحان IELTS مربوط باشند. بهترین حالت این است كه از كتابهائی كه در رابطه با IELTS نوشته شده اند، استفاده نمائید.

  مثلا اگر میخواهید كه در بخش Reading امتحان تمرین كنید، خواندن متون مشكل ادبی به زبان انگلیسی فایده ای ندارد. برعكس، كتابهائی كه در رابطه با بخش Reading امتحان IELTS نوشته شده اند،علاوه بر اینكه به بالا بردن مهارت شما كمك مینمایند، شما را با سبك امتحان نیز بیشتر آشنا میكنند.

  این یك نمونه از مطالعه هدفمند است. زبان انگلیسی و كتابهائی كه در رابطه با آن نوشته شده اند نامحدود میباشند، اما وقت شما محدود است. هدف شما گرفتن نمره مورد نظرتان در امتحان IELTS میباشد. بنابراین، كتابهائی كه جهت مطالعه انتخاب مینمائید باید بصورت هدفمند و مخصوص امتحان IELTS نوشته شده باشند.

  4. قبل از امتحان، حتما باید چندین تست استاندارد را جواب بدهید تا هم از سطح آمادگی خودتان مطلع شوید و هم با نوع و سبك امتحان آشنا شوید. پاسخگوئی به سوالات باید در مدت زمان مشخصی كه در امتحان اصلی IELTS با آن مواجه خواهید شد، صورت پذیرد.

   

 • نظرات() 
 • شنبه 23 مهر 1390

  همه چیز درباره آزمون Ielts

   

  بخش اول

  ***

  IELTS یا International English Language Testing System یك امتحان زبان انگلیسی است و از اعتباری بین المللی برخوردار میباشد. این امتحان معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی كه میخواهند در كشورهای انگلیسی زبان درس بخوانند، كار كنند و یا به آن كشورها مهاجرت نمایند.

  امتحان IELTS با همكاری مشترك دانشگاه كمبریج، كنسولگری انگلستان و سازمان IDP استرالیا برگزار میشود. این امتحان از بالاترین و معتبرترین استانداردهای بین المللی جهت سنجش سطح زبان انگلیسی داوطلبان پیروی میكند و چهار توانائی Writing ،Reading ،Listening و Speaking را مورد ارزیابی قرار میدهد.

  بسیاری از دانشگاهها در كشورهای مختلفی همچون كانادا، انگلستان، استرالیا، نیوزلند و آمریكا امتحان IELTS را به رسمیت می شناسند. همچنین جهت مهاجرت به كشورهای كانادا، استرالیا و نیوزلند، داشتن مدرك IELTS الزامی است. این امتحان در بیش از 270 مركز امتحانی واقع در 110 كشور مختلف دنیا برگزار میگردد.

  شركت كنندگان در امتحان IELTS به طیف وسیعی از سوالات بسیار ساده تا بسیار مشكل پاسخ میدهند. نمره هر بخش از امتحان بین صفر تا 9 میباشد. نمره كلی امتحان با معدل گیری از نمره چهار بخش امتحان محاسبه می گردد. در كارنامه IELTS، علاوه بر نمره كلی، نمره هر بخش بطور جداگانه ذكر می شود. تعبیر هر كدام از نمره های صفر تا 9 مطابق جدول زیر صورت می پذیرد:

  نمره تعبیر توضیح
  9 Expert User Fluent with complete understanding
  8 Very Good User Full operational command, occasional inaccuracies
  7 Good User Operational command, occasional inaccuracies
  6 Competent User Effective command, inaccuracies
  5 Modest User Partial command, many mistakes
  4 Limited User Limited command,frequent problems
  3 Limited User Only general understanding Extremely
  2 Intermittent User Only basic understanding with difficulty
  1 Non User No language ability
  0 Did not attempt the test N/A


  هر دانشگاه برای پذیرش متقاضیان حداقل نمره ای را مشخص میكند و اكثر آنها حداقل نمره كلی 6.5 را می خواهند بطوریكه نمره هر بخش هم از 6 كمتر نباشد (البته این قاعده كلی است و هر دانشگاه شرایط خاص خود را دارد). به عنوان مثالی دیگر، برای اینكه حداكثر امتیاز زبان انگلیسی را جهت مهاجرت به كانادا كسب نمایید، باید در هر چهار قسمت امتحان IELTS حداقل نمره 7 بگیرید.

  در روز امتحان ابتدا به سوالات Listening سپس به سوالات Reading و بعد به سوالات Writing پاسخ خواهید داد. تاریخ و ساعت برگزاری قسمت Speaking در روز امتحان به شركت كنندگان اعلام میشود و معمولا امتحان Speaking از عصر روز امتحان شروع شده و بمدت 5 روز ادامه می یابد. داوطلبانی كه از شهرهای دیگر به تهران می آیند، برای امتحان Speaking در اولویت هستند و باید در هنگام ثبت نام، اسم خود را در لیستی جداگانه به ثبت برسانند. تمامی مراحل كتبی امتحان باید با مداد نوشته شود و داوطلبان اجازه استفاده از خودنویس یا خودكار را در هیچ مرحله ای از امتحان كتبی ندارند.

  نتایج امتحان IELTS دو هفته پس از پایان یافتن آزمون Speaking اعلام خواهد شد و كارنامه فقط به شخص امتحان دهنده داده می شود و از طریق تلفن، فكس و یا email قابل در یافت نیست. همچنین از تاریخ امتحان تا مدت 90 روز حق شركت مجدد در امتحان را ندارید.

  تا 5 كارنامه برای دانشگاهها و موسسات مورد در خواست شما بصورت رایگان توسط دفاتر برگزار كننده امتحان ارسال می گردد، بشرطیكه از تار یخ امتحان شما یكماه نگذشته باشد. اگر بیشتر از یكماه از تاریخ امتحانتان سپری شود و یا بیشتر از 5 كارنامه بخواهید برایتان ارسال بشود، به ازای هر كارنامه باید مبلغی را بپردازید. اكثر دانشگاهها كارنامه IELTS را كه بیشتر از دو سال از تاریخ آن گذشته باشد، قبول ندارند.

  امتحان IELTS در دو نوع Academic و General Training برگزار میشود. امتحان Academic مخصوص كسانی است كه میخواهند در یك دانشگاه انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند در حالیكه امتحان General Training مخصوص كسانی است كه میخواهند به یك كشور انگلیسی زبان مانند كانادا، استرالیا و یا نیوزلند مهاجرت كنند.

  همانطور كه گفته شد، در امتحان IELTS، توانائیهای Writing ،Reading ،Listening و Speaking در چهار قسمت جداگانه سنجیده میشوند. در حالیكه قسمتهای Listening و Speaking برای داوطلبان Academic و General Training به روش كاملا مشابهی مورد ارزیابی قرار میگیرد، هر یك از این دو گروه سوالات جداگانه ای در قسمتهای Reading و Writing دریافت میكنند. مسولیت نوع امتحانی كه میخواهید در آن شركت نمائید بر عهده شماست و باید در هنگام ثبت نام، نوع امتحان مورد نظرتان را در فرم ثبت نام قید كنید.
   

 • نظرات() 
 • new idioms

  جمعه 2 اردیبهشت 1390

  S

  Saved By The Bell:
  Saved at the last possible moment.

  Scapegoat:
  Someone else who takes the blame.

  Scot-free:
  To escape and not have to pay.

  Sick As A Dog:
  To be very sick (with the flu or a cold).

  Sitting Shotgun:
  Riding in the front passenger seat of a car.

  Sixth Sense:
  A paranormal sense that allows you to communicate with the dead.

  Skid Row:
  The rundown area of a city where the homeless and drug users live.

  Smell A Rat:
  To detect somone in the group is betraying the others.

  Smell Something Fishy:
  Detecting that something isn't right and there might be a reason for it.

  Son of a Gun:
  A scamp.

  Southpaw:
  Someone who is left-handed.

  Spitting Image:
  The exact likeness or kind.

  Start From Scratch:
  To do it all over again from the beginning.  T

  The Ball Is In Your Court:
  It is your decision this time.

  The Best Of Both Worlds:
  There are two choices and you have them both.

  The Bigger They Are The Harder They Fall:
  While the bigger and stronger opponent might be alot more difficult to beat, when you do they suffer a much bigger loss.

  The Last Straw:
  When one small burden after another creates an unbearable situation, the last straw is the last small burden that one can take.

  The Whole Nine Yards:
  Everything. All of it.

  Third times a charm:
  After no success the first two times, the third try is a lucky one.

  Tie the knot:
  To get married.

  Til the cows come home:
  A long time.

  To Make A Long Story Short:
  Something someone would say during a long and boring story in order to keep his/her audience from losing attention. Usually the story isn't shortened.

  To Steal Someone's Thunder:
  To take the credit for something someone else did.

  Tongue And Cheek:
  humor, not to be taken serious.

  Turn A Blind Eye:
  Refuse to acknowledge something you know is real or legit.

  Twenty three skidoo:
  To be turned away.  U

  Under the weather:
  Feeling ill or sick.

  Up a blind alley:
  Going down a course of action that leads to a bad outcome.

  Use Your Loaf:
  Use your head. Think smart.  V

  Van Gogh's ear for music:
  Tone deaf.

  Variety Is The Spice Of Life:
  The more experiences you try the more exciting life can be.  W

  Wag the Dog:
  A diversion away from something of greater importance.

  Water Under The Bridge:
  Anything from the past that isn't significant or important anymore.

  Wear Your Heart On Your Sleeve:
  To openly and freely express your emotions.

  When It Rains, It Pours:
  Since it rarely rains, when it does it will be a huge storm.

  When Pigs Fly :
  Something that will never ever happen.

  Wild and Woolly:
  Uncultured and without laws.

  Wine and Dine:
  When somebody is treated to an expensive meal.

  Without A Doubt:
  For certain.


  X

  X marks the spot:
  A phrase that is said when someone finds something he/she has been looking for.  Y

  You Are What You Eat:
  In order to stay healthy you must eat healthy foods.

  You Can't Judge A Book By Its Cover:
  Decisions shouldn't be made primarily on appearance.

  You Can't Take it With You:
  Enjoy what you have and not what you don't have, since when you die you cannot take things (such as money) with you.

  Your Guess Is As Good As Mine:
  I have no idea.  Z

  Zero Tolerance:
  No crime or law breaking big or small will be overlooked.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 آذر 1389

  In front of the person you love, your heart beats faster
  But in front of the person you like , you get happy.

  In front of the person you love, winter seems like spring
  But in front of the person you like, winter is just a beautiful winter.

  If you look into the eyes of the one you love, you blush
  But if you look into the eyes of the one you like, you smile.

  In front of the person you love, you can' t say everything on your mind
  But in front of the person you like, you can.

  In front of the person you love, you tend to get shy
  But in front of the person you like, you can show your ownself.

  Then person you love comes into your mind every 2 minutes.
  You can't look straight into the eyes of the one you love
  But you can always smile into the eyes of the one you like.

  When the one you love is crying, you cry with them
  But when the one you like is crying, you end up comforting.

  The feeling of love starts from the eye
  And the feeling of like starts from the ear.

  So if you stop liking a person you used to like
  All you need to do is cover your ears,
  But if you try to close your eyes
  Love turns into a drop of tear and remains in your heart forever after.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 آذر 1389

  Look at our world
  As it smiles like a baby,
  Reaching for treasures
  That Nature revives.
  This is the time
  That brings joy beyond measure,
  Sweet as the memories
  That fashion our lives.

  Listen for sounds
  That were frozen in winter,
  Whispering soft
  As a kiss on your hair.
  Nature’s reborn
  And her warmth brings such pleasure,
  Sweet as the memories
  That we used to share.

  Feel the new sun
  And the breeze he created.
  Feel the wet earth
  As it swallows the snow.
  Pause to decipher
  A message unstated,
  Sweet as the memories
  Of days long ago.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 آذر 1389

   The Present Continuous is used :

        
  ● To talk about continuous activities :
             1)  at the time of speaking :   
                  
  - I am reading this page now.
             2)  around now,
  in a more general sense :        
                  
  - I am learning English this year

         
  To talk about planned future arrangements :
                   - Next month I am spending my holidays in Australia.   
                     I have already booked my flight.

                   - Our neighbours are coming to dinner tomorrow.  
                     They have accepted our invitation.

 • نظرات() 
 • جمعه 5 آذر 1389

  start   |   take   |   eat   |    think   |    sleep  |    go   |    like   |   drink  |   write  |    live

   

    
       1.   The film ____________ every day at 8 p.m.
   

       2.   The children ____________  milk with their meals.
   

       3.   Cats generally _____________ a lot.
   

       4.   Julie _____________ a letter to her mother once a week.
   

       5.   Tom and Julie ____________ in a big city in the centre of the country.
   

       6.   Tourists ___________   to Egypt to see the pyramids.
   

       7.   Jimmy always ___________ the bus to go to school.
   

       8.   We all know that children _____________ sweets.
   

       9.   Anne ______________ it's a good idea to do English exercises.
   

     10.   If you want  to be healthy, you must ___________ good food.
   

 • نظرات() 
 • present simple

  جمعه 5 آذر 1389

        The Present Simple is used :

        ►To talk about regular activities, routine, habits
  :   
                                               
            
  -  John plays tennis once a week.
             -  We start work at 9 a.m. every day.
             -  Mary eats fish on Fridays.

        ►To talk about tastes:
             
  -  Peter likes Chinese food.
              -  Julie doesn't like fish.
              -  Their children love chocolate.

         To talk about facts:
            
  -  The sun rises in the east.
             -  In Europe, the weather is cold in winter.
             -  Authors write books.

 • نظرات() 
 • جمعه 5 آذر 1389

   At all costs   If you are determined to obtain or achieve something at all
    costs
  , you want it regardless of the expense, effort or sacrifice
    involved.
    "The journalist was determined at all costs to get a report from
    the war zone."

   

   Avowed intent   When someone makes a public declaration of their objective
    or goal, this is their avowed intent.
    "The avowed intent of the new Government is to reduce
     unemployment."
   Beard the lion in his den   If you visit someone important in the place where they work,
    because you are determined to challenge him/her or obtain
    something, you beard the lion in his den.
   Have a bee in one's bonnet   A person who has a bee in their bonnet has an idea
    which constantly occupies their thoughts.
    "She's got a bee in her bonnet about moving to New York."
   Beyond one's wildest dreams   If something is beyond your wildest dreams, it is better
    than you imagined or hoped for.
    "
  The research team received a grant from the government
    that was beyond their wildest dreams."
   Blood, sweat and tears   A project or action which involves blood, sweat and tears
   
  requires a lot of effort and hard work.
    "His success wasn't due to luck; it was blood, sweat and
    tears 
  all the way."
   Have something on the brain   If you have something on the brain, you think or talk
    about it constantly.
    "Stop talking about golf.  You've got golf on the brain!"
   Buckle down   If you buckle down, you apply yourself with determination to
    hard work and give it your full attention.
    "If you want to pass your exams, you'll have buckle down and
    do some serious work."
   Dig in your heels    If you dig in your heels, you refuse to do something,
    especially if someone is trying to convince you to do so.
    "My grandfather dug in his heels and refused to move to an
    apartment."
   An eager beaver   The term eager beaver refers to a person who is hard-
    working and enthusiastic, sometimes considered overzealous.
    "The new accountant works all the time - first to arrive and
    last to leave  - a real eager beaver!"
   Explore all avenues   If you explore all avenues, you try out every possibility in
    order to obtain a result or find a solution.
    "We can't say it's impossible until we've explored all
    avenues."
   Fight tooth and nail     If you fight tooth and nail for something, you fight with all
    your energy.
    "The Transport Minister fought tooth and nail to have to have
    the proposed road safety law accepted."
   Fly by the seat of your pants   If you fly by the seat of your pants, you do something
    without knowledge or experience, using only your instinct and
    hoping that you will succeed.
    "Without any formal training, he decided to fly by the seat of
    his pants and try his luck in New York."
   Go the extra mile   If you go the extra mile, you do more than what is expected
    of you.
    "You can count on Tom; he's always willing to go the extra
    mile."

   

   Go to great lengths   When trying to achieve something, if you go to great lengths,
    you do everything that is possible in order to succeed.
    "The two parties went to great lengths to reach an agreement."
   
   Going places   To say that someone is going places means that they show
    talent and ability that will no doubt lead to a successful future.
   
  "Even at college it was obvious that Paul was going places."

   

   Go into overdrive   If someone or something goes into overdrive, they begin to
    work very hard or start to perform intensely.
    "At the start of every new collection, my imagination goes into
    overdrive."
   Keep your nose to the
   grindstone
    A person who keeps their nose to the grindstone is
    someone who concentrates on working hard at his job.
   Hang in there   This expression is used to encourage someone to persevere
    and not give up in spite of the difficult circumstances.
    "I know the atmosphere is very tense, but just hang in
    there
  and eventually things will calm down."
   Have one's heart set on
   something
    Someone who has their heart set on something wants it
    very much.
    "From an early age Tiger had his heart set on becoming a
    professional golfer."
   Hell-bent on something   If you are hell-bent on doing something, you are recklessly
    determined to do it, even if it's dangerous or stupid.
   "Although he is still weak, he's hell-bent on playing the match."
   Hitch one's wagon to a star   Someone who hitches their wagon to a star has great
    ambitions and is very determined to reach their goal.
    "At an early age she decided to hitch her wagon to a star
    and become rich and famous."
   Kill two birds with one stone   If you kill two birds with one stone, you succeed in doing
    two things at the same time.
    "By studying on the train on the way home every week-end,
    Claire kills two birds with one stone."
   A long row to hoe   This expression refers to a difficult task, assignment or
    undertaking that will take a long time.
    "Getting through medical school is going to be a long row
    to hoe."
   Make hay while the sun shines   This expression is used as an encouragement to take
    advantage of a good situation which may not last.
    "Successful sportsmen are advised to make hay while
    the sun shines
  ."
   Make headway   If you make headway, you make progress in what you
    are trying to achieve.
    "Investigators have made little headway in their search for
    the causes of the catastrophe."
   Mean business   If someone means business, they are serious about what
    they announce.

   
  "The boss says that in future any missing material will be
    reported to the police, and he looks as though he means
    business."
   Paddle your own canoe   If you paddle your own canoe, you do what you want to
    do without help or interference from anyone.
    "He decided to paddle his own canoe and set up his own
    company."
   Pester power   This expression refers to the power children exert over their
    parents by continually nagging or pestering them until they
    accept to buy advertised toys or fashionable products.
    "Pester power leads busy parents to buy more and more
    for their children."
   
   Pull out all the stops    If you pull out all the stops, you do everything you can to
    make something successful.
   
  "We'll have to pull out all the stops to get the store ready
    for the opening day."

   

   

   Punch above one's weight   If you punch above your weight, you try to perform at a level
    that is considered to be beyond your ability.
    "She submitted her idea for the 'invention of the year' award,
    knowing that she was punching above her weight."
   Reach for the moon   If you reach for the moon, you are very ambitious and try
    to achieve something even if it's difficult.
    "His parents were hardworking people who encouraged their
     children to reach for the moon."
   Raise/lower your sights    If you raise or lower your sights, you raise or lower your
    expectations, or you are more or less ambitious..
    "He had to lower his sights and accept a less well-paid job
    than what he had hoped for."
   Sink one's teeth into something   If you sink your teeth into something, you do it with a lot
    of energy and enthusiasm.
    "When Julie got promoted, she immediately sank her teeth
    into her new job."
   The sky's the limit    To say "the sky's the limit" means that there is no limit
    to the possibility of success or progress for someone or
    something.
    "How successful do you think the project will be? 
     Who knows... the sky's the limit!"
   Stand on your own two feet   If you stand on your own two feet, you are independent
    and need no help from anyone.
    "When young people leave home, they learn to stand on
    their own two feet."
   Stand one's ground   If you stand your ground, you maintain your position and
    refuse to yield or give way.
    "He claimed innocence and stood his ground in spite of the
    repeated accusations."
   Stick to one's guns   If you stick to your guns, you show determination when
    faced with opposition.  
   
  "The government stuck to its guns in spite of the criticism."
   Stop at nothing  stop at nothing
  Someone who would stop at nothing would do anything, even something illegal or immoral, in order to obtain what they want.
  "He'd stop at nothing if there was a possibility of making money."
   Waiting in the wings   If someone is waiting in the wings, they are waiting for an
    opportunity to take action, especially to replace someone
    else in their job or position.
    "There are many young actors waiting in the wings, ready
    to show their talent."

 • نظرات() 
 • English Joke : 1

  شنبه 8 آبان 1389

  A New York lawyer went duck hunting in eastern North Carolina. He shot and dropped a bird, but it fell into a farmer's field on the other side of a fence. As the lawyer climbed over the fence, an older man asked him what he was doing. The lawyer responded, "I shot a duck and it fell in this field, I'm going to retrieve it."
  The old farmer replied. "This is my property, and you are not coming over here."
  The indignant lawyer said, "I am one of the best trial attorneys in the U.S. and, if you don't let me get that duck, I'll sue you and take everything!
  The old farmer smiled and said, "Apparently, you don't know how we do things here in North Carolina. We settle small disagreements like this with the NC Three-Kick Rule."
  The lawyer asked, "What is the NC three-Kick Rule?"
  The Farmer replied. "Well, first I kick you three times and then you kick me three times, and so on, back and forth, until someone gives up."
  The New York attorney quickly thought about the proposed contest and decided that he could easily take the old southerner. He agreed to abide by the local custom.
  The old farmer slowly climbed down from the tractor and walked up to the city feller. His first kick planted the toe of his heavy work boot into the lawyer's groin and dropped him to his knees. His next too kicks caused the lawyer so much pain that he just about gave up. However, the New York lawyer summoned every bit of his will and managed to get to his feet and said, "Okay, you old redneck southerner, now it's my turn."
  The old North Carolina farmer smiled and said, "Naw, I give up. You can have the duck."

 • نظرات() 
 • سه شنبه 27 مهر 1389

  http://www.box.net/shared/vk9xpkhhmf

 • نظرات() 
 • یکشنبه 25 مهر 1389

  لیست قیمت پایه ترجمه كلیه زبان ها برای هر صفحه
  زبان مبدا به مقصد کیفیت قیمت هر صفحه
  انگلیسی به فارسی طلایی + بازخوانی 59,600 ریال
  فارسی به انگلیسی طلایی + بازخوانی 89,700 ریال
  فارسی به انگلیسی نقره ای 43,500 ریال
  فارسی به فرانسه طلایی 95,000 ریال
  فرانسه به فارسی طلایی 70,000 ریال
  آلمانی به فارسی طلایی 70,000 ریال
  فارسی به آلمانی طلایی 95,000 ریال
  عربی به فارسی طلایی 70,000 ریال
  فارسی به عربی طلایی 95,000 ریال
  اسپانیایی به فارسی طلایی 180,000 ریال
  ترکی استانبولی به فارسی طلایی 100,000 ریال
  فارسی به ترکی استانبولی طلایی 120,000 ریال
  فارسی به اسپانیایی طلایی 210,000 ریال
  عبری به فارسی طلایی 112,500 ریال
  فارسی به عبری طلایی 150,000 ریال
  ایتالیایی به فارسی طلایی 100,000 ریال
  فارسی به ایتالیایی طلایی 120,000 ریال
  انگلیسی به فارسی نقره ای 24,500 ریال
  انگلیسی به فارسی برنز 15,500 ریال
  روسی به فارسی طلایی 70,000 ریال
  فارسی به روسی طلایی 95,000 ریال
  چینی به فارسی طلایی 350,000 ریال
  فارسی به چینی طلایی 450,000 ریال
  کره ای به فارسی طلایی 350,000 ریال
  ارمنی به فارسی طلایی 60,000 ریال

 • نظرات() 
 • یکشنبه 25 مهر 1389

  دوستان زیادی در باره نرخ ترجمه و آشفتگی و سردرگمی در میزان این قیمت در بازار پرسیده بودند .

  نرخ ترجمه به عوامل زیر بستگی دارد :

  1. تعداد کلمات هر صفحه
  2. پیچیدگی متن ( تخصصی یا عمومی بودن )
  3. انگلیسی-فارسی     یا فارسی -انگلیسی( نرخ این نوع ترجمه بیشتر است )
  4. فوریت ترجمه ( کوتاهی مدت زمان ترجمه باعث افزایش نرخ می گردد )
  5. تایپ و ویرایش ترجمه هم به افزایش نرخ ترجمه کمک می کند

  ترجمه انگلیسی-فارسی هر صفحه متن تخصصی ( ۲۰۰ کلمه ) ۷۰۰۰ تومان

  ترجمه انگلیسی-فارسی هر صفحه متن عمومی ( ۲۰۰ کلمه )۴۰۰۰ تومان

  ترجمه فارسی-انگلیسی هر صفحه ( ۲۰۰ کلمه ) ۹۰۰۰ تومان

  ترجمه شفاهی ۸ ساعت کاری ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومان

  مترجم حضوری در سفر هر روز کاری ( ۸ ساعت ) ۵۰۰۰۰۰ تومان

  ترجمه نوار و فیلم عمومی هر دقیقه ۳۰۰۰ تومان - تخصصی ۵۰۰۰ تومان

  هزینه ویرایش ترجمه به فارسی هر صفحه ( ۲۰۰ کلمه ) تخصصی ۴۰۰۰ تومان

  نرخ تایپ :

  تایپ هر صفحه انگلیسی ۷۰۰ تومان

  تایپ هر صفحه فارسی ۵۰۰ تومان

  چاپ هر صفحه ۵۰ تومان

  البته گاه این نرخ ها توافقی است . یعنی می توان در مواردی حق فوریت  تایپ و ویرایش و تعداد بیشتر کلمات را به هزینه های فوق افزود .

 • نظرات() 
 • جمعه 23 مهر 1389

  Careers using languages

  A knowledge of one or more foreign languages can be useful in a wide range of careers. For some jobs, such as translating, interpreting and language teaching, language skills are one of the main requirements. For other jobs a combination of languages and other qualifications, knowledge or skills may be needed. For example, people with languages plus IT, law, finance or sales skills are much sought-after.

  Specialist language occupations

  These include working as a translator, interpreter, language teacher or linguist. For the former three you'll need an in-depth knowledge of one or more foreign languages. Linguists don't nessecarily need to speak foreign languages, but such knowledge can be useful for them.

  Though the terms interpreting/interpretation and translating/translation are often used interchangeably, these professions are different and few people can do both successfully on professional level. There are many differences between the training, skills, and talents needed for each.

  Translation

  Translators translate written material from one language to another. The kind of material involved may include product manuals, business reports, business correspondence, legal documents, websites, subtitles for films, song lyrics, and literature.

  To be a translator you need the ability to write and express yourself very well in the target language, usually your native tongue, and a good knowledge of the source language(s), usually foreign languages. Fluency in the source language(s) is not essential, but you definitely need an excellent understanding of the written version of the source language and the culture of the people who speak it. Specialist knowledge of other subjects, qualifications in translation, and membership of a professional association are also very useful.

  Translators make great use of dictionaries, the internet, and other reference materials. Some also use translation memory software, such as TRADOS.

  Many translators are self-employed and find clients themselves, and/or work for translation agencies, who find clients and arrange payment. There are also positions for in-house translators in some large organisations.

  Translators are usually paid per word in the source language.

  Interpreting

  Interpreters work with the spoken word at conferences, meetings, trials, hospitals and anywhere else that interpretation is needed. There are two types of interpreting: simultaneous or conference interpreting and consecutive interpreting.

  Simultaneous interpreting usually happens at big conferences and meetings and involves the interpreter sitting in a soundproof booth listening on headphones to delegates giving speeches in a foreign language and at the same time, speaking a translation in their (the interpreter's) native language into a microphone so that delegates who speak that language can understand what's going on. Simultaneous interpreting is a high-pressure, high-stress and usually well-paid job. Simultaneous interpreters often work in teams with each individual interpreting for 15-20 minutes at a time.

  Consecutive interpreting involves giving a translation after speakers have spoken and often translating in both directions between languages. Consecutive interpreting may occur at smaller meetings, discussions between politicians, business people and journalists, and also in courtrooms and hospitals

  Interpreters have to be able to interpret both to and from their native language without using dictionaries or other references materials. They also to be very good at listening and remembering what has been said in one language while simultaneously or consecutively providing a translation in another language. A good knowledge of the subjects under discussion is also essential.

  Many interpreters are self-employed and find clients themselves, and/or work for agencies, who find the clients and handle payments. There are also positions for interpreters in some large organisations, such as the United Nations, governments and the military.

  Language teaching and training

  Language teaching may involve teaching a foreign language to students who share the same native language as you, or teaching your own language to speakers of other languages. Language teachers work in a variety of educational establishments from primary/elementary schools to universities and colleges.

  There are many paths into language teaching: some people do a degree in a subject that interests them, then acquire a postgraduate qualification in teaching; some study education at undergraduate level; some start working as teaching assistant, then later acquire professional teaching qualifications; some do some teaching while undertaking research.

  Those teaching a foreign language need a near-native ability in that language, while a knowledge of other languages can be useful when teaching your native language to foreign students, especially to beginners.

  Linguistics

  Linguistics is the scientific study of language. Linguists study the nature and characteristics of human language. Their many different specializations under the umbrella of linguistics, including:

  • Etymology, the study of the origin of words
  • Psycholinguistics, the study of the connection between thinking and the use of language
  • Syntax, the study of the rules that govern the way the words in a sentence come together
  • Sociolinguistics, the study of the interrelationship between language and society and language and culture
  • Discourse analysis, the study of language in the context of conversation
  • Phonology, the study of how sounds are organized and used in languages

  Linguists work for a range of organizations, including universities and colleges, high tech companies, research institutions, consulting firms, government, and the military.

  Links to online careers sites and recruitment agencies

  Other links

  Information and advice about language-related careers
  http://www.languageswork.org.uk/work/careers/

  Careers in Foreign Languages
  http://www.samford.edu/schools/artsci/wlc/career.htm
  http://www.harding.edu/forlang/Careers.html
  http://www.asu.edu/clas/dll/adv/languagecareers.htm

  Foreign Language jobs
  http://www.unixl.com/dir/education/languages/language_jobs/

  Guide to careers in the translation industry
  http://www.lingo24.com/careerguide.html

  Translating and interpreting careers
  http://student.brighton.ac.uk/studserv/Careers/sector_translate.htm

  What does an interpreter do?
  http://world.std.com/~ric/what_is_int.html

  A discussion about language translation
  http://www.woodrow.org

  Frequently Asked Questions About Interpreting
  http://www.nysd.uscourts.gov/interp/faqs.htm

  CILT, the National Centre for Languages - includes information about becoming a language teacher in the UK: http://www.cilt.org.uk

  Information about linguistics and careers in that field
  http://www3.ccps.virginia.edu/career_prospects/briefs/K-O/Linguists.shtml

  Center for Applid Linguistics
  http://www.cal.org

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :6
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic