اطلاعات مفید در مورد زبان انگلیسی http://alikhaliliportal.mihanblog.com 2020-06-03T14:19:34+01:00 text/html 2011-10-14T21:27:17+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili استراتژیهای كلی در پاسخگوئی به سوالات IELTS http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/86 <BR><BR><FONT color=blue><B>استراتژیهای كلی در پاسخگوئی به سوالات</B> IELTS </FONT><BR><BR><FONT color=green>1. از نگرانی و اضطراب در هنگام امتحان بشدت پرهیز نمائید. اضطراب فقط از قابلیتها و توانائیهای شما میكاهد. <BR><BR>2. در هنگام امتحان حتما ساعت به همراه داشته باشید و حواستان به وقت باشد. <BR><BR>3. در امتحان IELTS، نمره منفی وجود ندارد لذا هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید. در سوالهای تستی و چند گزینه ای، اگر جواب سوالی را نمی دانستید، همواره گزینه شماره 1 ( یا A ) را انتخاب نمائید. <BR><BR>4. هیچگاه برای یك سوال، بیش از اندازه وقت صرف نكنید، چرا كه سوالهای ساده تر را كه میتوانید پاسخ دهید، از دست خواهید داد. <BR><BR>5. اگر املاء لغتی را اشتباه بنویسید، از شما نمره كسر خواهد شد. لذا، املاء كلمات را باید بدانید. البته هم املاء American و هم املاء British مورد قبول است ( مانند color كه املاء American است و Colour كه املاء British است).</FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژیهای پاسخگوئی به سوالاتListening </FONT></B><BR><BR><FONT color=green>قسمت Listening در امتحان Academic و General Training، مشابه است. <BR><BR>در مدت 30 دقیقه باید به 40 سوال در 4 بخش پاسخ دهید. </FONT><BR><BR><FONT color=green>آنچه كه در هر بخش میشنوید، به شرح زیر است: </FONT><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>Section 1: A conversation between two speakers in a social and semi-official context <BR><BR>Section 2: A talk by a single speaker based on a non-academic situation (monologue) <BR><BR>Section 3: A conversation with up to 4 speakers based on academic topics or course-related situations <BR><BR>Section 4: A university-style lecture or talk </FONT></DIV><BR><FONT color=blue><B>جزئیات سوالاتی كه در هر بخش مطرح میگردد به شرح زیر است:</B> </FONT><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>Section 1: Questions 1-10 <BR><BR>Completing a table <BR><BR>Labeling places on a map <BR><BR>Section 2: Questions 11-20 <BR><BR>Write Numbers or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer <BR><BR>Section 3: Questions 21-30 <BR><BR>Multiple choice - choose the correct letters A-C <BR><BR>Write NOT MORE THAN THREE WORDS for each answer <BR><BR>Section 4: Questions 31-40 <BR><BR>Write NUMBERS or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer </FONT></DIV><BR><FONT color=blue><B>بطور خلاصه، نوع سوالاتی كه در این بخش مطرح میگردند از این قرار است: </B></FONT><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>multiple choice <BR><BR>short-answer questions (up to three words) <BR><BR>sentence completion (no more than three words) <BR><BR>notes/chart/table completion <BR><BR>labeling a diagram <BR><BR>classification <BR><BR>matching (e.g. pictures with what you hear) </FONT></DIV><BR><FONT color=green>جهت پاسخگوئی به سوالات این بخش، استراتژیهای زیر مفید خواهند بود. </FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژی اول : ایده های اصلی</FONT> </B><BR><BR><FONT color=olive>لغات مهم و ایده های اصلی یك مكالمه، در طول گفتگو بارها تكرار میشوند و شما باید به دقت به آنها گوش دهید. این لغات به احتمال قوی، بیانگر ایده اصلی آن گفتگو میباشند. بعنوان مثال، در مكالمه ای كه در مورد تجارت میباشد، لغتهای commerce و trade بارها تكرار میشوند.</FONT> <BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژی دوم : عوض شدن تن صدا</FONT> </B><BR><BR><FONT color=olive>در امتحان IELTS، شما باید بتوانید تغییر تن صدای گویندگان را بفهمید و معنی آنرا تعبیر كنید. بنابراین، همواره مراقب تغییر تن صدای گویندگان باشید. این تغییر تن، ممكن است بیانگر تعجب، هیجان و یا حالتهای احساسی دیگری باشد. اگر گوینده در حالیكه بطور عادی صحبت میكند، ناگهان تن صدایش را افزایش دهد، این تغییر تن راهنمائی بسیار خوبی است برای اینكه بفهمید كه اتفاق مهمی افتاده است. با توجه به تغییر تن صدای گوینده، شما باید مفهوم آنچه را كه گفته شده است درك كنید. به مثال زیر توجه نمائید:</FONT> <BR><BR><FONT color=darkorchid> <DIV align=left>Man: Let’s go to Wal-mart. <BR><BR>Woman: There’s a Wal-mart in this small town? </DIV></FONT><BR><BR><FONT color=green>اگر تن صدای گوینده زن نسبت به مرد افزایش یابد، بیانگر تعجب وی است و بدین معناست كه توقع نداشته است كه مكان Wal-mart در آن شهر كوچك هم وجود داشته باشد. ( بازار = mart) </FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژی سوم : توجه به جزئیات</FONT> </B><BR><BR><FONT color=olive>به اطلاعات و جزئیاتی كه در یك مكالمه داده میشود به دقت گوش دهید. معمولا در بخش Listening، صفتها مورد سوال واقع میشوند. سعی كنید صفتهائی را كه در طول مكالمه در مورد آن صحبت میشود، به خاطر بسپارید. صفتهائی همچون تعداد، رنگ، اندازه و ... معمولا مورد سوال واقع میشوند. به مثال زیر توجه كنید: </FONT><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>Man: Let’s go to the store and get some apples to make the pie. <BR><BR>Woman: How many do we need? <BR><BR>Man: We’ll need five apples to make the pie. </FONT></DIV><BR><FONT color=green>سوالی كه ممكن است در رابطه با این گفتگو مطرح شود اینستكه چه تعداد سیب مورد نیاز میباشد. </FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژی چهارم : تعبیر و تفسیر</FONT> </B><BR><BR><FONT color=green>همچنان كه به مكالمه گوش میدهید، خود را به جای گوینده قرار دهید و سپس سعی كنید تا جمله ای را كه گوینده میگوید تعبیر و تفسیر نمائید. یك نوع از سوالاتی كه در بخش Listening امتحان IELTS مطرح میشوند مربوط به همین نكته است. به مثال زیر توجه نمائید: </FONT><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>Woman: I think I’m sick with the flu. <BR><BR>Man: Why don’t you go see the campus doctor? <BR><BR>Sample Question: Why did the man mention the campus doctor? <BR><BR>Answer: The campus doctor would be able to determine if the woman had the flu. </FONT></DIV><BR><B><FONT color=blue>استراتژی پنجم : پیدا كردن معنی پنهان</FONT> </B><BR><BR><FONT color=green>به دنبال معنی پنهان یك عبارت بگردید. اگر گوینده در پاسخ به سوالی، عبارتی را بیان نمود كه در نگاه اول بنظر نمیرسید كه ربطی به سوال داشته باشد، بدانید كه پاسخ اصلی در معنای عبارت نهفته است و نه در شكل ظاهری عبارت بیان شده. به مثال زیر توجه نمائید:</FONT> <BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>Man: Are you going to be ready for your presentation? <BR><BR>Woman: I’ve only got half of it finished and it’s taken me five hours just to do this much. There’s only an hour left before the presentation is due. </FONT></DIV><BR><FONT color=green>در نگاه اول بنظر نمیرسد كه زن جواب مرد را داده باشد. او جوابی داده است كه ربط كمی به سوال دارد. اما اگر عمیقتر به جواب وی نگاه كنید، متوجه میشوید كه جواب اصلی در معنی عبارت بیان شده نهفته است. از آنجا كه زن برای آماده سازی نیمه اول سخنرانی خود پنج ساعت وقت صرف كرده است، پس بطور منطقی باید پنج ساعت دیگر وقت صرف كند تا نیمه دوم را هم آماده نماید. از طرفی، یكساعت به زمان برگزاری سخنرانی وی بیشتر نمانده است، پس او نمیتواند سخنرانی خود را برگزار نماید. بنابراین هر چند كه جواب داده شده از طرف وی در نگاه اول ربطی به سوال مرد ندارد، اما با كمی استدلال متوجه میشوید كه جواب در معنای عبارت بیان شده از طرف وی نهفته است. </FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژی ششم : كمك به حافظه </FONT></B><BR><BR><FONT color=green>در طول امتحان، شما میتوانید در دفترچه سوالات یادداشت بنویسید و این امر كمك بزرگی میباشد. اگر مطالبی میشنوید كه به خاطر سپردنشان مشكل است، سریعا آنها را یادداشت كنید تا در قسمت پاسخ به پرسشهای Listening، استفاده نمائید. به مثال زیر توجه كنید:</FONT> <BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>Speaker 1: I’m Bob Thomas and I’m majoring in business development. <BR><BR>Speaker 2: I’m Matt Smith and I’m majoring in chemical engineering. <BR><BR>Speaker 3: I’m John Douglass and I’m majoring in speech therapy. </FONT></DIV><BR><B>یادداشت شما میتواند به صورت زیر باشد: </B><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>Bob – Bus. <BR><BR>Matt – Chem. E <BR><BR>John – Sp. Th. </FONT></DIV><BR><FONT color=green>وقت خیلی زیادی صرف یادداشت برداری از مكالمه نكنید، چراكه ممكن است مطالبی را كه در نوار گفته میشود متوجه نشوید و از دست بدهید. توجه داشته باشید كه نوار فقط یكبار پخش میشود. یادداشتها فقط جهت كمك به حافظه شما هستند و نمیتوانند جایگزین آن بشوند. </FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژی هفتم : مرور سوالها قبل از پخش نوار</FONT> </B><BR><BR><FONT color=green>قبل از اینكه مكالمه مربوط به هر قسمت پخش شود، سوالات مربوط به آن بخش را به سرعت مرور نمائید. این كار باعث میشود تا حدودی از موضوع مكالمه با خبر شوید. همچنین برخی از لغات كه در مكالمه مورد استفاده قرار گرفته اند، ممكن است در متن سوالات وجود داشته باشند و در نتیجه هنگام شنیدن مكالمه، لغات برایتان تازگی نخواهند داشت. <BR><BR>استراتژیهای فوق هنگامی بیشترین كارائی را خواهند داشت كه شما به تعداد كافی لغت انگلیسی بلد باشید. كتاب الكترونیكی Essential Words for TOEFL &amp; IELTS حاوی لغات ضروری میباشد كه شما در امتحان IELTS به آنها نیاز دارید.</FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژیهای پاسخگوئی به سوالاتReading در IELTS </FONT></B><BR><BR><FONT color=green>بخش Academic Reading امتحان IELTS شامل 3 متن است كه جزئیات آنها بشرح زیر میباشد:</FONT> <BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>You must read three reading passages. The passages will come from sources like magazines, journals, textbooks and newspapers. <BR><BR>Topics are not discipline specific but all are in a style appropriate and accessible to candidates entering postgraduate and undergraduate courses.</FONT></DIV><BR><BR><FONT color=green>بخش General Training Reading امتحان IELTS شامل سه قسمت به شرح زیر میباشد: </FONT><BR><BR><FONT color=darkorchid> <DIV align=left>Section 1: <BR><BR>has short texts which come from advertisements, timetables, instruction manuals and the like. <BR><BR>Section 2: <BR><BR>has longer texts which give information and advice about education and training. <BR><BR>Section 3: <BR><BR>has one longer text with more complex language and structure. The text will be about a general topic and will come from sources like general interest magazines. </DIV></FONT><BR><BR><FONT color=green>در هر دو نوع امتحان، تعداد كل لغات بكار رفته در متون برابر 2000 تا 2700، تعداد كل سوالها 40 عدد، و زمان كل اختصاص یافته به این بخش 60 دقیقه میباشد. </FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>نوع سوالاتی كه در این بخش مطرح میگردند از این قرار است: </FONT></B><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>multiple choice <BR><BR>short-answer questions <BR><BR>sentence completion <BR><BR>notes/chart/table completion <BR><BR>labeling a diagram <BR><BR>classification <BR><BR>matching lists/phrases <BR><BR>choosing suitable paragraph headings from a list <BR><BR>identification of writer's views/attitudes <BR><BR>yes, no, not given <BR><BR>true, false, not given </FONT></DIV><BR><FONT color=green>یكی از عمده ترین مشكلاتی كه شركت كنندگان در امتحان IELTS در قسمت Reading با آن مواجه میشوند، كمبود وقت است. با بكارگیری استراتژیهای گفته شده در این صفحه، پاسخگوئی به سوالات Reading در مدت 60 دقیقه امكان پذیر خواهد بود. </FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژی اول : مرور سریع و سطحی كل متن (Scan &amp; Skim) </FONT></B><BR><BR><FONT color=green>اولین كاری كه شما باید انجام دهید اینستكه بفهمید كه یك متن در رابطه با چه موضوعی است. برای اینكار نیازی نیست كه كل متن را بدقت بخوانید چرا كه با كمبود وقت مواجه خواهید شد. جهت درك موضوع كلی یك متن، بهترین و سریعترین روش آنستكه جمله اول هر پاراگراف را بخوانید. جمله اول هر پاراگراف معمولا خلاصه ای از كل آن پاراگراف است. با مطالعه جملات اول هر پاراگراف، موضوع كلی متن دستتان میاید و از طرفی میدانید كه هر پاراگراف در رابطه با چه مطلبی است. به مثال زیر توجه نمائید: <BR><BR>مثال : پاراگراف اول یك متن در مورد Poet (شاعر) و پاراگراف دوم در مورد Poetry (شعر) میباشد. اگر سوالی در مورد Poetry مطرح شود، بدیهی است كه در پاراگراف دوم باید بدنبال جواب آن بگردید. <BR><BR>به این روش اصطلاحا Scan &amp; Skim نیز میگویند. این استراتژی، كاربرد بسیار زیادی دارد و در قسمتهای بعد، از آن استفاده خواهد شد. </FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژی دوم : یافتن لغات كلیدی (Key Words) </FONT></B><BR><BR><FONT color=green>هنگامیكه می خواهید به یك سوال Reading پاسخ دهید، بصورت تصادفی به جستجوی جواب آن در كل متن نگردید. هر سوال در بخش Reading، سرنخهائی دارد كه به كمك آنها میتوان فهمید كه در كجای متن به دنبال پاسخ باید گشت. یكی از این سر نخها، لغات كلیدی میباشند كه در پرسش استفاده شده اند. این لغات كلیدی در متن هم موجود میباشند. با مرور سریع متن، سعی كنید كه این لغات كلیدی را پیدا كنید. پاسخ سوال، در محدوده همین لغات كلیدی است. به مثال زیر توجه نمائید : </FONT><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>What caused Martin to suddenly return to Paris? </FONT></DIV><BR><FONT color=green>لغت كلیدی در این پرسش، كلمه Paris است. شما باید با مرور سریع متن، این كلمه را پیدا كنید. پاسخ به این پرسش در همان محدوده ای است كه كلمه Paris آمده است. <BR><BR>گاهی اوقات لغات كلیدی یك سوال عینا در متن وجود ندارند. در اینگونه موارد بدنبال لغات مشابهی بگردید كه همان مفهوم را میرسانند. به مثال زیر توجه نمائید: </FONT><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>Which of the following was the psychological impact of the author’s childhood upon the remainder of his life?</FONT></DIV><BR><FONT color=green>لغات كلیدی این سوال childhood و psychology میباشند. در حالیكه بدنبال این لغات در متن میگردید، حواستان به لغات یا عباراتی مانند mentally یا emotional effect كه معنی مشابه psychology دارند نیز باشد. <BR><BR>اعداد یا سالها معمولا لغات كلیدی خوبی هستند چرا كه پیدا كردن آنها در متن كار ساده ای میباشد. به مثال زیر توجه نمائید :</FONT> <BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>Which of the following best describes the influence of Monet’s work in the 20th century? </FONT></DIV><BR><FONT color=green>عدد 20th لغت كلیدی مناسبی است و در هنگام مرور سریع متن بدنبال آن بگردید. <BR><BR>در برخی از موارد، پیدا كردن لغات كلیدی در یك پرسش دشوار است. به مثال زیر توجه نمائید:</FONT> <BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>Which of the following would the author of this passage likely agree with?</FONT></DIV><BR><FONT color=green>همانطور كه ملاحظه میگردد، این سوال حاوی هیچگونه لغت كلیدی نیست تا بدنبال آن در متن بگردید. در اینحالت لغات كلیدی را در گزینه ها بیابید و سپس سعی در پیدا كردن آنها در متن نمائید. معمولا لغات كلیدی گزینه ها همگی در یك پاراگراف هستند كه این كمك خوبی برای كاهش زمان جستجو میباشد. <BR><BR>پس از اینكه به كمك لغات كلیدی و مرور سریع متن، مكان تقریبی پاسخ را یافتید، بر روی گزینه های سوال تمركز نمائید. گاهی اوقات قسمتی از متن، كلمه به كلمه در گزینه تكرار میشود. در چنین مواردی بسیار هوشیار باشید چرا كه اغلب این گزینه ها یك دام هستند! معمولا گزینه صحیح قسمتی از متن را كه پاسخ سوال میباشد با كلمات دیگری بیان مینماید. </FONT><BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژی سوم : حذف گزینه ها </FONT></B><BR><BR><FONT color=green>برخی از گزینه ها را بسرعت میتوان حذف نمود. مثلا فرض نمائید كه گزینه ای شامل عبارت زیر باشد: </FONT><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>"Andy Warhol lived there." </FONT></DIV><BR><FONT color=green>اگر Andy Warhol اصلا در كل متن وجود نداشته باشد، گزینه فوق قطعا جواب درست نیست.</FONT> <BR><BR><B>اگر سوالی بصورت زیر مطرح شود: </B><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>"the passage indicates all of the following EXCEPT" </FONT></DIV><BR><FONT color=green>در اینصورت برای هرگزینه باید پاراگرافها را مرور نمائید. اگر گزینه ای اشاره به پاراگرافی خاص میكرد، آن گزینه جواب نیست و رد میشود. این عمل را تكرار میكنید تا فقط یك گزینه باقی بماند. </FONT><BR><BR><B>اگر سوالاتی بصورت زیر مطرح شوند: </B><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>"which answer choice does NOT describe ...?" <BR><BR>or <BR><BR>"all of the following answer choices are identifiable characteristics, EXCEPT which?" </FONT></DIV><BR><FONT color=green>ابتدا بدنبال گزینه هائی بگردید كه یك مفهوم را بیان میكنند. از آنجا كه فقط یك گزینه صحیح میباشد، گزینه های مشابه قطعا رد میشوند. توجه داشته باشید كه در اینگونه پرسشها، شما با متن كارزیادی ندارید و همین امر باعث صرفه جوئی در وقت شما خواهد شد. <BR><BR><B><FONT color=blue>استراتژی چهارم : یافتن گزینه های متضاد </FONT></B><BR><BR>معمولا یكی از دو گزینه ای كه از لحاظ معنی و مفهوم متضاد هم هستند، درست میباشد. فرض نمائید كه دو تا از گزینه های یك پرسش به صورت زیر میباشند: </FONT><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts. <BR><BR>B.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to an increase in housing starts. </FONT></DIV><BR><FONT color=green>همچنان كه ملاحظه مینمائید، این دو گزینه بسیار شبیه هم میباشند و فقط وجود یك كلمه باعث شده است تا معنی آنها با یكدیگر متضاد باشد. در صورتیكه چنین مواردی را مشاهده نمودید احتمال اینكه یكی از این دو گزینه جواب باشد زیاد است و برای یافتن جواب صحیح باید متن را به كمك روش Scan &amp; Skim مرور نمائید. <BR><BR>بر خلاف مثال فوق، گاهی اوقات گزینه ها شباهت ظاهری با یكدیگر ندارند اما با كمی دقت متوجه خواهید شد كه متضاد هم میباشند. مثال زیر دو گزینه فوق را بصورتی دیگر بیان مینماید: </FONT><BR><BR> <DIV align=left><FONT color=darkorchid>A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts. <BR><BR>B.) when there is an increase in housing starts, and other things remaining equal, it is often the result of an increase in interest rates. </FONT></DIV><BR><FONT color=green>همچنان كه واضح است، این دو گزینه باز هم متضاد یكدیگر میباشند. </FONT><BR><BR><B>سخن آخر: </B><BR><BR><FONT color=darkred>1. برای هر بخش بیشتر از 20 دقیقه وقت صرف نكنید. بخاطر داشته باشید كه در 60 دقیقه باید به كل سوالات پاسخ دهید. <BR><BR>2. برخی از گزینه ها ممكن است كه بیان یك واقعیت باشند و به ظاهر درست بنظر برسند اما در حقیقت جواب صحیح نمیباشند. گزینه درست همواره باید پاسخی باشد به سوال مطرح شده. <BR><BR>3. اگر با كلمه یا عبارتی تكنیكی، فنی و یا علمی برخورد كردید كه معنی آنرا نمیدانستید، وقت زیادی را صرف آن نكنید. هدف شما این است كه مفهوم كلی متن را بفهمید. <BR><BR>4. اگر با سوالی مواجه شدید كه معنی یك لغت را كه در متن بكار رفته است از شما پرسیده بود، باید حتما به پاراگرافی كه لغت در آن بكار رفته است رجوع نمائید. هرگز از معنی كه خودتان میدانید استفاده نكنید چرا كه معمولا در این قبیل سوالات معانی مشهور یك لغت مد نظر نمیباشند. <BR><BR>5. اگر از شما خواسته شده است كه به سوالی با استفاده از دو یا سه كلمه پاسخ دهید، اگر از لغات بیشتری استفاده نمائید، آنگاه پاسخ شما مورد قبول واقع نخواهد شد. <BR><BR>6. اگر پاسخ سوالی را باید بنویسید، به املاء كلمات دقت نمائید. املاء اشتباه، باعث كم شدن نمره میشود. هم املاء American و هم املاء British مورد قبول هستند. <BR><BR>7. اگر تعدادی لغت داده شود و از شما خواسته شود كه جای خالی را با آنها پر كنید، توجه به گرامر برای انتخاب لغت مناسب، بسیار مفید است. <BR><BR>8. جواب سوالات Reading را باید در پاسخنامه ای كه به شما داده میشود بنویسید. در طرف دیگر این پاسخنامه، جواب سوالات Listening را باید بنویسید.</FONT> <DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: medium none; COLOR: rgb(0,0,0); BORDER-BOTTOM: medium none; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-ALIGN: left; TEXT-DECORATION: none"><BR>&nbsp;</DIV> text/html 2011-10-14T21:25:33+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili همه چیز درباره آزمون Ielts قسمت دوم http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/85 <FONT color=#ff0000><STRONG>بخش دوم<BR><BR></STRONG></FONT><FONT color=green>***</FONT><BR><BR><B>جداول ذیل قسمتهای مختلف امتحان IELTS را تشریح مینمایند: </B><BR><BR> <TABLE class="stg_table tborder"> <TBODY> <TR class=alt2> <TD><FONT color=blue>بخش Listening </FONT></TD> <TD><FONT color=red><FONT color=red>زمان : حدودا 30 دقیقه</FONT></FONT></TD> <TD><FONT color=green>تعداد سوال : دفترچه ای حاوی چهل سوال در 4 بخش</FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR><FONT color=purple>نوار امتحان Listening فقط یكبار پخش میشود. </FONT><BR><BR><FONT color=#800080>قبل از پخش نوار فرصت دارید تا سوالها را مرور كنید. </FONT><BR><BR><FONT color=#800080>پس از پایان یافتن هر بخش، فرصت دارید تا جوابهای خود را بازبینی نمایید.</FONT> <BR><BR><FONT color=purple>پاسخها باید در دفترچه سوالات نوشته شود. <BR><BR>با پایان گرفتن نوار ده دقیقه فرصت دارید تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نمایید. <BR><BR>دو بخش اول شامل موضوعاتی اجتماعی است و مكالمه بین دو یا چند نفر میباشد. <BR><BR>دو بخش دوم شامل موضوعاتی دانشگاهی است. یك مكالمه حداكثر چهار نفره و یك كنفرانس، تشكیل دهنده این بخشها هستند. </FONT><BR><BR> <TABLE class="stg_table tborder"> <TBODY> <TR class=alt2> <TD><FONT color=blue>بخش</FONT><FONT color=#0000ff>General Training Reading</FONT></TD> <TD><FONT color=red>زمان : 60 دقیقه</FONT></TD> <TD><FONT color=green>40سوال</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><FONT color=purple>دفترچه حاوی متون كه جمعا 2000 تا 2700 كلمه دارند به داوطلب داده میشود. <BR><BR>بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمیشود. <BR><BR>متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است. <BR><BR>بخش اول در مورد امور روزمره اجتماعی است. <BR><BR>بخش دوم در مورد جزوات آموزشی واحتیاجات رفاهی است. <BR><BR>بخش سوم شامل یك متن بلند با موضوعی عمومی است. </FONT><BR><BR> <TABLE class="stg_table tborder"> <TBODY> <TR class=alt2> <TD><FONT color=blue>بخش Academic Reading </FONT></TD> <TD><FONT color=red>زمان : 60 دقیقه</FONT> </TD> <TD><FONT color=#008000>40</FONT> <FONT color=green>سوال</FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR><FONT color=purple>دفترچه حاوی 3 متن كه جمعا 2000 تا 2700 كلمه دارند به داوطلب داده میشود. <BR><BR>بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمیشود. <BR><BR>متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است. <BR><BR>متون جنبه علمی دارند. <BR><BR>حداقل یكی از سه متن، نوشتاری استدلالی است. <BR><BR>در صورتی که متن حاوی لغات تخصصی و فنی باشد، واژه ‌نامه‌ای کوتاه نیز همراه آن خواهد آمد. </FONT><BR><BR> <TABLE class="stg_table tborder"> <TBODY> <TR class=alt2> <TD><FONT color=blue>بخش</FONT> <FONT color=blue>General Training Writing</FONT> </TD> <TD><FONT color=red>زمان : 60 دقیقه</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><FONT color=purple>برای دو موضوع باید انشاء بنویسید. <BR><BR>در موضوع اول (Task 1) باید نامه ای به شخصی فرضی بنویسد و در آن مساله یا مشكلی را شرح دهید. نامه شما باید حداقل 150 كلمه داشته باشد. اگر نامه ای كمتر از 150 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 20 دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید. <BR><BR>درموضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یك مساله بیان كنید و باید حداقل 250 كلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی كمتر از 250 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 40 دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید. </FONT><BR><BR> <TABLE class="stg_table tborder"> <TBODY> <TR class=alt2> <TD><FONT color=blue>بخش Academic Writing </FONT></TD> <TD><FONT color=red>زمان : 60 دقیقه</FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR><FONT color=darkorchid>برای دو موضوع باید انشاء بنویسید. <BR><BR>در موضوع اول (Task 1) باید در مورد جدول یا نموداری كه به شما داده شده است، توضیح دهید. انشاء شما باید حداقل 150 كلمه داشته باشد. اگر انشائی كمتر از 150 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 20 دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید. <BR><BR>در موضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یك مساله بیان كنید و باید حداقل 250 كلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی كمتر از 250 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 40 دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید. </FONT><BR><BR> <TABLE class="stg_table tborder"> <TBODY> <TR class=alt2> <TD><FONT color=blue>بخش Speaking</FONT> </TD> <TD><FONT color=red>زمان : 11 تا 14 دقیقه</FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR><FONT color=purple>امتحان بصورت یك مصاحبه رو در رو میباشد و شامل سه بخش است. <BR><BR>بخش اول 4 تا 5 دقیقه بطول می انجامد و باید به سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایقتان جواب دهید. <BR><BR>در بخش دوم باید به مدت 2 دقیقه در مورد موضوعی كه به شما داده میشود صحبت كنید. قبل از آن یك دقیقه فرصت دارید تا در مورد موضوع فكر كنید و یادداشت بردارید. پس از پایان 2 دقیقه، به یك یا دو سوال در مورد موضوع صحبتتان باید پاسخ دهید. <BR><BR>در بخش سوم به مدت 4 تا 5 دقیقه با مصاحبه كننده صحبت خواهید كرد. محور گفتگوی شما موضوعی است كه در بخش دوم به آن پرداخته اید. <BR><BR>كل مصاحبه بر روی نوار ضبط میشود. <BR></FONT><BR>یكی از مهمترین عوامل كسب موفقیت و نمره خوب در امتحان IELTS، نحوه مطالعه شما برای چنین امتحانی است. بارها دیده شده است كه داوطلبان شركت در آزمون، با اتخاذ روشهای ناكارآمد، در كسب نمره مورد نظرشان ناكام مانده اند.<BR><BR>با اتخاذ روشهای مطالعه درست و هدفمند، علاوه بر اینكه در وقت خود صرفه جوئی قابل ملاحظه ای میكنید، در دستیابی به نمره مورد نظرتان نیز موفق خواهید بود.<BR><BR><B>برای نیل به این مقصود، به چند نكته زیر توجه نمائید:</B> <BR><BR>1. بر اساس یك برنامه ریزی منظم به مطالعه بپردازید. بعنوان مثال خود را مقید سازید كه بمدت چهارماه برای امتحان IELTS مطالعه نمائید و هر روز 6 ساعت را به این امر اختصاص دهید(این مدت فقط جهت مثال ذكر شده است و بنا به اینكه پیشینه دانش زبان شما چگونه است،زمان آماده سازی جهت شركت در آزمون تغییر خواهد نمود). <BR><BR>2. تمامی چهار مهارت Writing ،Reading ،Listening و Speaking را همزمان با هم تمرین نمائید. بعنوان مثال، یك ماه تمام فقط روی Listening تمرین نكنید و به سه مهارت دیگر كاری نداشته باشید. البته اگر روی قسمتی ضعیفتر هستید، باید وقت بیشتری برای آن صرف نمائید. <BR><BR>3. مطالبی كه مطالعه مینمائید باید به امتحان IELTS مربوط باشند. بهترین حالت این است كه از كتابهائی كه در رابطه با IELTS نوشته شده اند، استفاده نمائید.<BR><BR>مثلا اگر میخواهید كه در بخش Reading امتحان تمرین كنید، خواندن متون مشكل ادبی به زبان انگلیسی فایده ای ندارد. برعكس، كتابهائی كه در رابطه با بخش Reading امتحان IELTS نوشته شده اند،علاوه بر اینكه به بالا بردن مهارت شما كمك مینمایند، شما را با سبك امتحان نیز بیشتر آشنا میكنند.<BR><BR>این یك نمونه از مطالعه هدفمند است. زبان انگلیسی و كتابهائی كه در رابطه با آن نوشته شده اند نامحدود میباشند، اما وقت شما محدود است. هدف شما گرفتن نمره مورد نظرتان در امتحان IELTS میباشد. بنابراین، كتابهائی كه جهت مطالعه انتخاب مینمائید باید بصورت هدفمند و مخصوص امتحان IELTS نوشته شده باشند. <BR><BR>4. قبل از امتحان، حتما باید چندین تست استاندارد را جواب بدهید تا هم از سطح آمادگی خودتان مطلع شوید و هم با نوع و سبك امتحان آشنا شوید. پاسخگوئی به سوالات باید در مدت زمان مشخصی كه در امتحان اصلی IELTS با آن مواجه خواهید شد، صورت پذیرد. <DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: medium none; COLOR: rgb(0,0,0); BORDER-BOTTOM: medium none; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-ALIGN: left; TEXT-DECORATION: none"><BR>&nbsp;</DIV> text/html 2011-10-14T21:23:55+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili همه چیز درباره آزمون Ielts http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/84 <H2 class="title icon">همه چیز درباره آزمون Ielts </H2> <DIV class=content> <DIV id=post_message_581> <BLOCKQUOTE class="postcontent restore "> <DIV align=center><A class=highslide onclick="return hs.expand(this)" href="http://i42.tinypic.com/34zn40y.gif"></A>&nbsp;</DIV><BR><B><FONT color=darkred>بخش اول</FONT></B><BR><BR><B><FONT color=green>***</FONT></B><BR><BR><B>IELTS یا International English Language Testing System</B> یك امتحان زبان انگلیسی است و از اعتباری بین المللی برخوردار میباشد. این امتحان معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی كه میخواهند در كشورهای انگلیسی زبان درس بخوانند، كار كنند و یا به آن كشورها مهاجرت نمایند. <BR><BR>امتحان IELTS با همكاری مشترك دانشگاه كمبریج، كنسولگری انگلستان و سازمان IDP استرالیا برگزار میشود. این امتحان از بالاترین و معتبرترین استانداردهای بین المللی جهت سنجش سطح زبان انگلیسی داوطلبان پیروی میكند و چهار توانائی Writing ،Reading ،Listening و Speaking را مورد ارزیابی قرار میدهد. <BR><BR>بسیاری از دانشگاهها در كشورهای مختلفی همچون كانادا، انگلستان، استرالیا، نیوزلند و آمریكا امتحان IELTS را به رسمیت می شناسند. همچنین جهت مهاجرت به كشورهای كانادا، استرالیا و نیوزلند، داشتن مدرك IELTS الزامی است. این امتحان در بیش از 270 مركز امتحانی واقع در 110 كشور مختلف دنیا برگزار میگردد. <BR><BR>شركت كنندگان در امتحان IELTS به طیف وسیعی از سوالات بسیار ساده تا بسیار مشكل پاسخ میدهند. نمره هر بخش از امتحان بین صفر تا 9 میباشد. نمره كلی امتحان با معدل گیری از نمره چهار بخش امتحان محاسبه می گردد. در كارنامه IELTS، علاوه بر نمره كلی، نمره هر بخش بطور جداگانه ذكر می شود. تعبیر هر كدام از نمره های صفر تا 9 مطابق جدول زیر صورت می پذیرد:<BR> <DIV align=left> <DIV style="WIDTH: 100%; DIRECTION: ltr"><SPAN dir=ltr><BR> <TABLE class="stg_table tborder"> <THEAD class=thead> <TR> <TH><B>نمره</B></TH> <TH><FONT color=red><B>تعبیر</B></FONT></TH> <TH><FONT color=blue><B>توضیح</B></FONT></TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR class=alt2> <TD>9</TD> <TD><FONT color=red>Expert User</FONT></TD> <TD><FONT color=blue>Fluent with complete understanding</FONT> </TD></TR> <TR class=alt1> <TD>8</TD> <TD><FONT color=red>Very Good User</FONT></TD> <TD><FONT color=blue>Full operational command, occasional inaccuracies</FONT></TD></TR> <TR class=alt2> <TD>7</TD> <TD><FONT color=red>Good User</FONT></TD> <TD><FONT color=blue>Operational command, occasional inaccuracies</FONT></TD></TR> <TR class=alt1> <TD>6</TD> <TD><FONT color=red>Competent User</FONT></TD> <TD><FONT color=blue>Effective command, inaccuracies</FONT></TD></TR> <TR class=alt2> <TD>5</TD> <TD><FONT color=red>Modest User</FONT></TD> <TD><FONT color=blue>Partial command, many mistakes</FONT></TD></TR> <TR class=alt1> <TD>4</TD> <TD><FONT color=red>Limited User</FONT></TD> <TD><FONT color=blue>Limited command,frequent problems</FONT></TD></TR> <TR class=alt2> <TD>3</TD> <TD><FONT color=red>Limited User</FONT></TD> <TD><FONT color=blue>Only general understanding Extremely</FONT></TD></TR> <TR class=alt1> <TD>2</TD> <TD><FONT color=red>Intermittent User</FONT></TD> <TD><FONT color=blue>Only basic understanding with difficulty</FONT></TD></TR> <TR class=alt2> <TD>1</TD> <TD><FONT color=red>Non User</FONT></TD> <TD><FONT color=blue>No language ability</FONT></TD></TR> <TR class=alt1> <TD>0</TD> <TD><FONT color=red>Did not attempt the test</FONT></TD> <TD><FONT color=blue>N/A</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></DIV><BR></DIV><BR>هر دانشگاه برای پذیرش متقاضیان حداقل نمره ای را مشخص میكند و اكثر آنها حداقل نمره كلی 6.5 را می خواهند بطوریكه نمره هر بخش هم از 6 كمتر نباشد (البته این قاعده كلی است و هر دانشگاه شرایط خاص خود را دارد). به عنوان مثالی دیگر، برای اینكه حداكثر امتیاز زبان انگلیسی را جهت مهاجرت به كانادا كسب نمایید، باید در هر چهار قسمت امتحان IELTS حداقل نمره 7 بگیرید. <BR><BR>در روز امتحان ابتدا به سوالات Listening سپس به سوالات Reading و بعد به سوالات Writing پاسخ خواهید داد. تاریخ و ساعت برگزاری قسمت Speaking در روز امتحان به شركت كنندگان اعلام میشود و معمولا امتحان Speaking از عصر روز امتحان شروع شده و بمدت 5 روز ادامه می یابد. داوطلبانی كه از شهرهای دیگر به تهران می آیند، برای امتحان Speaking در اولویت هستند و باید در هنگام ثبت نام، اسم خود را در لیستی جداگانه به ثبت برسانند. تمامی مراحل كتبی امتحان باید با مداد نوشته شود و داوطلبان اجازه استفاده از خودنویس یا خودكار را در هیچ مرحله ای از امتحان كتبی ندارند. <BR><BR>نتایج امتحان IELTS دو هفته پس از پایان یافتن آزمون Speaking اعلام خواهد شد و كارنامه فقط به شخص امتحان دهنده داده می شود و از طریق تلفن، فكس و یا email قابل در یافت نیست. همچنین از تاریخ امتحان تا مدت 90 روز حق شركت مجدد در امتحان را ندارید. <BR><BR>تا 5 كارنامه برای دانشگاهها و موسسات مورد در خواست شما بصورت رایگان توسط دفاتر برگزار كننده امتحان ارسال می گردد، بشرطیكه از تار یخ امتحان شما یكماه نگذشته باشد. اگر بیشتر از یكماه از تاریخ امتحانتان سپری شود و یا بیشتر از 5 كارنامه بخواهید برایتان ارسال بشود، به ازای هر كارنامه باید مبلغی را بپردازید. اكثر دانشگاهها كارنامه IELTS را كه بیشتر از دو سال از تاریخ آن گذشته باشد، قبول ندارند. <BR><BR>امتحان IELTS در دو نوع Academic و General Training برگزار میشود. امتحان Academic مخصوص كسانی است كه میخواهند در یك دانشگاه انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند در حالیكه امتحان General Training مخصوص كسانی است كه میخواهند به یك كشور انگلیسی زبان مانند كانادا، استرالیا و یا نیوزلند مهاجرت كنند. <BR><BR>همانطور كه گفته شد، در امتحان IELTS، توانائیهای Writing ،Reading ،Listening و Speaking در چهار قسمت جداگانه سنجیده میشوند. در حالیكه قسمتهای Listening و Speaking برای داوطلبان Academic و General Training به روش كاملا مشابهی مورد ارزیابی قرار میگیرد، هر یك از این دو گروه سوالات جداگانه ای در قسمتهای Reading و Writing دریافت میكنند. مسولیت نوع امتحانی كه میخواهید در آن شركت نمائید بر عهده شماست و باید در هنگام ثبت نام، نوع امتحان مورد نظرتان را در فرم ثبت نام قید كنید.</BLOCKQUOTE></DIV></DIV> <DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: medium none; COLOR: rgb(0,0,0); BORDER-BOTTOM: medium none; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-ALIGN: left; TEXT-DECORATION: none">&nbsp;</DIV> text/html 2011-04-22T07:28:09+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili new idioms http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/82 <STRONG><FONT size=5><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style4>S</SPAN><BR><BR></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Saved By The Bell: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Saved at the last possible moment.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Scapegoat: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Someone else who takes the blame.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Scot-free: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>To escape and not have to pay.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Sick As A Dog: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>To be very sick (with the flu or a cold).<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Sitting Shotgun: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Riding in the front passenger seat of a car.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Sixth Sense: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>A paranormal sense that allows you to communicate with the dead.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Skid Row: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>The rundown area of a city where the homeless and drug users live.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Smell A Rat: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>To detect somone in the group is betraying the others.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Smell Something Fishy: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Detecting that something isn't right and there might be a reason for it.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Son of a Gun: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>A scamp.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Southpaw: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Someone who is left-handed.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Spitting Image: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>The exact likeness or kind.<BR><BR></FONT><FONT size=2><STRONG><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Start From Scratch: </SPAN><BR></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000>To do it all over again from the beginning.<BR><BR><BR></FONT></FONT><A id=t name=t></A><BR><STRONG><FONT size=5><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style4>T</SPAN><BR><BR></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>The Ball Is In Your Court: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>It is your decision this time.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>The Best Of Both Worlds: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>There are two choices and you have them both.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>The Bigger They Are The Harder They Fall: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>While the bigger and stronger opponent might be alot more difficult to beat, when you do they suffer a much bigger loss.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>The Last Straw: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>When one small burden after another creates an unbearable situation, the last straw is the last small burden that one can take.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>The Whole Nine Yards: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Everything. All of it.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Third times a charm: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>After no success the first two times, the third try is a lucky one.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Tie the knot: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>To get married.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Til the cows come home: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>A long time.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>To Make A Long Story Short: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Something someone would say during a long and boring story in order to keep his/her audience from losing attention. Usually the story isn't shortened.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>To Steal Someone's Thunder: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>To take the credit for something someone else did.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Tongue And Cheek: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>humor, not to be taken serious.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Turn A Blind Eye: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Refuse to acknowledge something you know is real or legit.<BR><BR></FONT><FONT size=2><STRONG><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Twenty three skidoo: </SPAN><BR></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000>To be turned away.<BR><BR><BR></FONT></FONT><A id=u name=u></A><BR><STRONG><FONT size=5><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style4>U</SPAN><BR><BR></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Under the weather: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Feeling ill or sick.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Up a blind alley: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Going down a course of action that leads to a bad outcome.<BR><BR></FONT><FONT size=2><STRONG><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Use Your Loaf: </SPAN><BR></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000>Use your head. Think smart.<BR><BR><BR></FONT></FONT><A id=v name=v></A><BR><STRONG><FONT size=5><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style4>V</SPAN><BR><BR></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Van Gogh's ear for music: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Tone deaf.<BR><BR></FONT><FONT size=2><STRONG><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Variety Is The Spice Of Life: </SPAN><BR></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000>The more experiences you try the more exciting life can be.<BR><BR><BR></FONT></FONT><A id=w name=w></A><BR><STRONG><FONT size=5><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style4>W</SPAN><BR><BR></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Wag the Dog: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>A diversion away from something of greater importance.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Water Under The Bridge: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Anything from the past that isn't significant or important anymore.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Wear Your Heart On Your Sleeve: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>To openly and freely express your emotions.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>When It Rains, It Pours: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Since it rarely rains, when it does it will be a huge storm.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>When Pigs Fly : </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Something that will never ever happen.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Wild and Woolly: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Uncultured and without laws.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Wine and Dine: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>When somebody is treated to an expensive meal.<BR><BR></FONT><FONT size=2><STRONG><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Without A Doubt: </SPAN><BR></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000>For certain.<BR><BR></FONT></FONT><A id=x name=x></A><BR><STRONG><FONT size=5><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style4>X</SPAN><BR><BR></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>X marks the spot: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>A phrase that is said when someone finds something he/she has been looking for.<BR><BR><BR></FONT><A id=y name=y></A><BR><STRONG><FONT size=5><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style4>Y</SPAN><BR><BR></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>You Are What You Eat: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>In order to stay healthy you must eat healthy foods.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>You Can't Judge A Book By Its Cover: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Decisions shouldn't be made primarily on appearance.<BR><BR></FONT><STRONG><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>You Can't Take it With You: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Enjoy what you have and not what you don't have, since when you die you cannot take things (such as money) with you.<BR><BR></FONT><FONT size=2><STRONG><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Your Guess Is As Good As Mine: </SPAN><BR></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000>I have no idea.<BR><BR><BR></FONT></FONT><A id=y name=y></A><BR><STRONG><FONT size=5><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style4>Z</SPAN><BR><BR></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#cc0000><SPAN class=style1>Zero Tolerance: </SPAN><BR></FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>No crime or law breaking big or small will be overlooked.</FONT> text/html 2010-12-05T19:43:20+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili English poem : D I F F E R E N C E S B E T W E E N L O V E A N D L I K E http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/81 <P dir=ltr><FONT face=Arial color=#ff0000 size=2><STRONG>In front of the person you love, your heart beats faster<BR>But in front of the person you like , you get happy.<BR><BR>In front of the person you love, winter seems like spring<BR>But in front of the person you like, winter is just a beautiful winter.<BR><BR>If you look into the eyes of the one you love, you blush<BR>But if you look into the eyes of the one you like, you smile.<BR><BR>In front of the person you love, you can' t say everything on your mind<BR>But in front of the person you like, you can.<BR><BR>In front of the person you love, you tend to get shy<BR>But in front of the person you like, you can show your ownself.<BR><BR>Then person you love comes into your mind every 2 minutes.<BR>You can't look straight into the eyes of the one you love<BR>But you can always smile into the eyes of the one you like.<BR><BR>When the one you love is crying, you cry with them<BR>But when the one you like is crying, you end up comforting.<BR><BR>The feeling of love starts from the eye<BR>And the feeling of like starts from the ear.<BR><BR>So if you stop liking a person you used to like<BR>All you need to do is cover your ears,<BR>But if you try to close your eyes<BR>Love turns into a drop of tear and remains in your heart forever after. </STRONG></FONT></P> text/html 2010-12-05T19:40:43+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili English poem : about spring http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/80 <DIV class=xxpost> <P style="COLOR: rgb(0,102,0)" align=center><STRONG>Look at our world<BR>As it smiles like a baby,<BR>Reaching for treasures<BR>That Nature revives.<BR>This is the time<BR>That brings joy beyond measure,<BR>Sweet as the memories<BR>That fashion our lives.</STRONG></P> <P style="COLOR: rgb(0,102,0)" align=center><STRONG>Listen for sounds<BR>That were frozen in winter,<BR>Whispering soft<BR>As a kiss on your hair.<BR>Nature’s reborn<BR>And her warmth brings such pleasure,<BR>Sweet as the memories<BR>That we used to share.</STRONG></P> <P style="COLOR: rgb(0,102,0)" align=center><STRONG>Feel the new sun<BR>And the breeze he created.<BR>Feel the wet earth<BR>As it swallows the snow.<BR>Pause to decipher<BR>A message unstated,<BR>Sweet as the memories<BR>Of days long ago.</STRONG></P> <P style="COLOR: rgb(0,102,0)" align=center><IMG src="http://decideforyourself.files.wordpress.com/2008/10/spring2.jpg"></P></DIV> text/html 2010-11-28T14:49:06+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili Present Continuous http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/79 <P align=left>&nbsp;<FONT face=Arial size=2><U>The <B>Present Continuous </B>is used</U><B> :<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </B>● To talk about <B>continuous activities :<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp;&nbsp;at the time of speaking :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </B>- <B>I</B> <B><I>am reading</I></B> this page <B><U>now.<BR></U>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp;&nbsp;around now, </B>in a more general sense :&nbsp;&nbsp;<B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </B>- <B>I</B> <B><I>am learning</I></B> English <B><U>this year</U> <BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </B><SPAN lang=fr>●</SPAN> To talk about<B> planned future arrangements : <FONT color=#0000ff><BR></FONT></B><FONT color=#0000ff>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT>- <U><B>Next month</B></U> <B>I <I>am spending</I></B> my holidays in Australia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I have already booked&nbsp;my flight.<BR><BR><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </B>&nbsp;- Our neighbours <B><I>are coming</I></B> to dinner <U><B>tomorrow</B></U>.&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; They have accepted our invitation.</FONT><FONT face=Arial> </FONT><BR></P> text/html 2010-11-26T13:32:06+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili present simple exercise http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/78 <DIV align=left> <TABLE id=AutoNumber4 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#c0c0c0 height=273 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=left border=1> <TBODY> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=18> <P align=center><FONT face=Arial size=2><B>start&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; take&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp; eat&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; think&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; sleep&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; go&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; like&nbsp;&nbsp;&nbsp;| &nbsp;&nbsp;drink&nbsp; |&nbsp;&nbsp; write&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; live</B></FONT></P></TD> <TD width="23%" bgColor=#f3fefe height=205 rowSpan=11> <P align=center>&nbsp; <SCRIPT type=text/javascript><!-- google_ad_client = "pub-1718782135073659"; /* Eng-vocab_120x600, created 27/09/08 */ google_ad_slot = "9433472132"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600; //--> </SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript> </SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20101117/r20101122/show_ads_impl.js"></SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/expansion_embed.js"></SCRIPT> <SCRIPT src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/test_domain.js"></SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></SCRIPT> <SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT> <INS style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 120px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; HEIGHT: 600px"><INS id=google_ads_frame1_anchor style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: medium none; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 120px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; HEIGHT: 600px"><IFRAME id=google_ads_frame1 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1718782135073659&amp;output=html&amp;h=600&amp;slotname=9433472132&amp;w=120&amp;lmt=1287400925&amp;flash=10.0.22.87&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.learn-english-today.com%2Flessons%2Flesson_contents%2Fpresent_simple_exercise.html&amp;dt=1290778290343&amp;shv=r20101117&amp;jsv=r20101122&amp;saldr=1&amp;correlator=1290778290359&amp;frm=0&amp;adk=386898141&amp;ga_vid=1276159565.1290777828&amp;ga_sid=1290777828&amp;ga_hid=774521253&amp;ga_fc=1&amp;u_tz=210&amp;u_his=0&amp;u_java=0&amp;u_h=800&amp;u_w=1280&amp;u_ah=770&amp;u_aw=1280&amp;u_cd=32&amp;u_nplug=0&amp;u_nmime=0&amp;biw=771&amp;bih=473&amp;eid=30143102&amp;ref=http%3A%2F%2Fwww.learn-english-today.com%2Flessons%2Flessons_list.html&amp;fu=0&amp;ifi=1&amp;dtd=47&amp;xpc=6C8CMjjaCX&amp;p=http%3A//www.learn-english-today.com" frameBorder=0 width=120 scrolling=no height=600 allowTransparency></IFRAME></INS></INS></P></TD></TR> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=18>&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.&nbsp;&nbsp; The film ____________ every day at 8 p.m. <BR>&nbsp;</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=18><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>2.&nbsp;&nbsp; The children ____________&nbsp; milk with their meals.<BR>&nbsp;</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=18><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>3.&nbsp;&nbsp; Cats generally _____________ a lot.<BR>&nbsp;</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=18><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>4.&nbsp;&nbsp; Julie _____________ a letter to her mother once a week.<BR>&nbsp;</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=18><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>5.&nbsp;&nbsp; Tom and Julie ____________ in a big city in the centre of the country.<BR>&nbsp;</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=18><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>6.&nbsp;&nbsp; Tourists ___________&nbsp;&nbsp; to Egypt to see the pyramids.<BR>&nbsp;</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=18><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>7.&nbsp;&nbsp; Jimmy always ___________ the bus to go to school.<BR>&nbsp;</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=18><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>8.&nbsp;&nbsp; We all know that children _____________ sweets.<BR>&nbsp;</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=18><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>9.&nbsp;&nbsp; Anne ______________ it's a good idea to do English exercises.<BR>&nbsp;</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="77%" bgColor=#f3fefe height=25><BR>&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>10.&nbsp;&nbsp; If you want&nbsp; to be healthy, you must ___________ good food. </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>&nbsp;</DIV> text/html 2010-11-26T13:29:45+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili present simple http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/77 <P align=left><FONT face=Arial><STRONG><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The <FONT color=#0000ff>Present Simple</FONT> is used : <BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;►To talk about <FONT color=#0000ff><U>regular activities, routine, habits</U></FONT></FONT></STRONG><FONT size=2>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=Arial><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </B>- &nbsp;John plays tennis once a week.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; We start work at 9 a.m. every day.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp; Mary eats fish on Fridays.</FONT></FONT> </P> <P align=left><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ►To talk about <FONT color=#0000ff><U>tastes</U></FONT>:<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </B>-&nbsp; Peter likes Chinese food.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;Julie doesn't like fish.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- &nbsp;Their children love chocolate.</FONT> </P> <P align=left><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT face=Arial size=2><B>►</B></FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>To talk about</B> <B><FONT color=#0000ff><U>facts</U></FONT>:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </B>-&nbsp; The sun rises in the east.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; In Europe, the weather is cold in winter.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp; Authors write books.</FONT></P> text/html 2010-11-26T13:24:37+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili English idioms relating to AMBITION - DETERMINATION http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/76 <TABLE id=AutoNumber2 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#c0c0c0 height=1 cellSpacing=0 borderColorDark=#c0c0c0 cellPadding=0 width="96%" borderColorLight=#c0c0c0 border=1> <TBODY> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=1><FONT size=2><B>&nbsp;</B></FONT><FONT face=Arial size=2><B><U>At</U> all costs</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=1><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If you are determined to obtain or achieve something <B>at all <BR>&nbsp; costs</B>, you want it regardless of the expense, effort or sacrifice<BR>&nbsp; involved.<BR>&nbsp;&nbsp;"The journalist was determined at all costs to get a report from<BR>&nbsp; the war zone."</FONT></TD> <TD width="14%" height=704 rowSpan=13> <P align=center> <SCRIPT type=text/javascript><!-- google_ad_client = "pub-1718782135073659"; /* Id-Ambition-120x600, created 26/08/08 */ google_ad_slot = "9739141320"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600; //--> </SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript> </SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20101117/r20101122/show_ads_impl.js"></SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/expansion_embed.js"></SCRIPT> <SCRIPT src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/test_domain.js"></SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></SCRIPT> <SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT> <INS style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 120px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; HEIGHT: 600px"><INS id=google_ads_frame1_anchor style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: medium none; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 120px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; HEIGHT: 600px"><IFRAME id=google_ads_frame1 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1718782135073659&amp;output=html&amp;h=600&amp;slotname=9739141320&amp;w=120&amp;lmt=1289838512&amp;flash=10.0.22.87&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.learn-english-today.com%2Fidioms%2Fidiom-categories%2Fambition-determination.htm&amp;dt=1290777838750&amp;shv=r20101117&amp;jsv=r20101122&amp;saldr=1&amp;correlator=1290777838765&amp;frm=0&amp;adk=561046113&amp;ga_vid=1276159565.1290777828&amp;ga_sid=1290777828&amp;ga_hid=1136548918&amp;ga_fc=1&amp;u_tz=210&amp;u_his=0&amp;u_java=0&amp;u_h=800&amp;u_w=1280&amp;u_ah=770&amp;u_aw=1280&amp;u_cd=32&amp;u_nplug=0&amp;u_nmime=0&amp;biw=773&amp;bih=475&amp;ref=http%3A%2F%2Fwww.learn-english-today.com%2Fidioms%2Fidioms_proverbs.html&amp;fu=0&amp;ifi=1&amp;dtd=31&amp;xpc=hw6a9jgmjd&amp;p=http%3A//www.learn-english-today.com" frameBorder=0 width=120 scrolling=no height=600 allowTransparency></IFRAME></INS></INS>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=55><FONT size=2><B>&nbsp;<U>Avowed</U> intent</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=55><FONT face=Arial size=2>&nbsp; When someone makes a public declaration of their objective <BR>&nbsp; or goal, this is their <B>avowed intent</B>.<BR>&nbsp; "The avowed intent of the new Government is to reduce<BR>&nbsp;&nbsp; unemployment."</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=55><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B><U>Beard</U> the lion in his den</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=55>&nbsp; <FONT face=Arial size=2>If you visit someone important in the place where they work,<BR>&nbsp; because you are determined to challenge him/her or obtain<BR>&nbsp; something, you <B>beard the lion in his den.</B></FONT></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=55><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Have a <U>bee</U> in one's bonnet</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=55><FONT face=Arial size=2>&nbsp; A person who has <B>a bee in their bonnet</B> has an idea <BR>&nbsp;&nbsp;which constantly occupies their thoughts.<BR>&nbsp;&nbsp;"She's got a bee in her bonnet about moving to New York."</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="19%" bgColor=#f3fefe height=75><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Beyond</U> one's wildest dreams</FONT></B></TD> <TD width="43%" height=75><FONT size=2>&nbsp; </FONT><FONT face=Arial size=2>If something is <B>beyond your wildest dreams</B>, it is better<BR>&nbsp; than you imagined or hoped for.<B><BR>&nbsp;&nbsp;"</B>The research team received a grant from the government<BR>&nbsp; that was beyond their wildest dreams."</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="19%" bgColor=#f3fefe height=73><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Blood</U>, sweat and tears</FONT></B></TD> <TD width="43%" height=73><FONT face=Arial size=2>&nbsp; A project or action which involves <B>blood, sweat and tears<BR>&nbsp;</B> requires a lot of effort and hard work.<BR>&nbsp; "His success wasn't due to luck; it was <B>blood, sweat and<BR>&nbsp; tears&nbsp;</B>all the way."</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=55><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;Have something on the <U>brain</U></FONT></B></TD> <TD width="43%" height=55><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;If you <B>have something on the brain</B>, you think or talk <BR>&nbsp; about it constantly. <BR>&nbsp; "Stop talking about golf.&nbsp; You've got golf on the brain!"</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=55><FONT size=2><B>&nbsp;</B></FONT><FONT face=Arial size=2><B><U>Buckle</U> down</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=55><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If you<B> buckle down</B>, you apply yourself with determination to<BR>&nbsp; hard work and give it your full attention.<BR>&nbsp; "If you want to pass your exams, you'll have buckle down and <BR>&nbsp; do some serious work."</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=70><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Dig</U> in your heels</FONT></B></TD> <TD width="43%" height=70><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp; If you <B>dig in your heels</B>, you refuse to do something, <BR>&nbsp; especially if someone is trying to convince you to do so.<BR>&nbsp; "My grandfather dug in his heels and refused to move to an<BR>&nbsp; apartment."</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=80><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>An <U>eager beaver</U></B></FONT></TD> <TD width="43%" height=80><FONT face=Arial><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;The term <B>eager beaver</B> refers to a person who is hard-<BR>&nbsp; working and enthusiastic, sometimes considered overzealous.<BR>&nbsp;&nbsp;"The new accountant works all the time - first to arrive and<BR>&nbsp; last to leave &nbsp;- a real eager beaver!"</FONT></FONT></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=64><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;<U>Explore</U> all avenues</B></FONT></TD></FONT> <TD width="43%" height=64><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If you<B> explore all avenues, </B>you try out every possibility in<BR>&nbsp; order to obtain a result or find a solution. <BR>&nbsp; "We can't say it's impossible until we've explored all<BR>&nbsp; avenues."</FONT></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=69><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Fight</U> tooth and nail&nbsp;</FONT></B></TD></FONT> <TD width="43%" height=69><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp; If you <B>fight tooth and nail</B> for something, you fight with all<BR>&nbsp; your energy.<BR>&nbsp;&nbsp;"The Transport Minister fought tooth and nail to have to have<BR>&nbsp; the proposed road safety law accepted."</FONT></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="20%" bgColor=#f3fefe height=98><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;<U>Fly</U> by the seat of your pants</B></FONT></TD></FONT> <TD width="43%" height=98>&nbsp;<FONT face=Arial size=2> If you <B>fly by the seat of your pants</B>, you do something<BR>&nbsp; without knowledge or experience, using only your instinct and<BR>&nbsp; hoping that you will succeed.<BR>&nbsp; "Without any formal training, he decided to fly by the seat of<BR>&nbsp; his pants and try his luck in New York."</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="25%" bgColor=#f3fefe height=80><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></B><FONT face=Arial size=2><B><U>Go</U> the extra mile</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=80><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If you<B> go the extra mile</B>, you do more than what is expected<BR>&nbsp; of you.<BR>&nbsp; "You can count on Tom; he's always willing to go the extra<BR>&nbsp; mile."</FONT></TD> <TD width="14%" height=160 rowSpan=2> <P align=center> <P align=center>&nbsp;</P></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="25%" bgColor=#f3fefe height=80><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B><U>Go</U> to great lengths</B></FONT></TD></FONT> <TD width="43%" height=80><FONT face=Arial size=2>&nbsp; When trying to achieve something, if you <B>go to great lengths</B>, <BR>&nbsp; you do everything that is possible in order to succeed.<BR>&nbsp; "The two parties went to great lengths to reach an agreement."</FONT></TD></TR> <TR> <TD width="25%" bgColor=#f3fefe height=5>&nbsp;</TD> <TD width="43%" height=5></TD> <TD width="14%" height=5></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=66><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Going</U> places</FONT></B></TD> <TD width="43%" height=66><FONT face=Arial size=2>&nbsp; To say that someone is <B>going places</B> means that they show<BR>&nbsp; talent and ability that will no doubt lead to a successful future.<B><BR>&nbsp; </B>"Even at college it was obvious that Paul was going places."</FONT></TD> <TD width="14%" height=878 rowSpan=14> <P align=center>&nbsp; <SCRIPT type=text/javascript><!-- google_ad_client = "pub-1718782135073659"; /* Id-Ambition-120x600, created 26/08/08 */ google_ad_slot = "9739141320"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600; //--> </SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript> </SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20101117/r20101122/show_ads_impl.js"></SCRIPT> <SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT> <INS style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 120px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; HEIGHT: 600px"><INS id=google_ads_frame2_anchor style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: medium none; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 120px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; HEIGHT: 600px"><IFRAME id=google_ads_frame2 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1718782135073659&amp;output=html&amp;h=600&amp;slotname=9739141320&amp;w=120&amp;lmt=1289838512&amp;flash=10.0.22.87&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.learn-english-today.com%2Fidioms%2Fidiom-categories%2Fambition-determination.htm&amp;dt=1290777839265&amp;shv=r20101117&amp;jsv=r20101122&amp;saldr=1&amp;prev_slotnames=9739141320&amp;correlator=1290777838765&amp;frm=0&amp;adk=561046113&amp;ga_vid=1276159565.1290777828&amp;ga_sid=1290777828&amp;ga_hid=1136548918&amp;ga_fc=1&amp;u_tz=210&amp;u_his=0&amp;u_java=0&amp;u_h=800&amp;u_w=1280&amp;u_ah=770&amp;u_aw=1280&amp;u_cd=32&amp;u_nplug=0&amp;u_nmime=0&amp;biw=773&amp;bih=475&amp;ref=http%3A%2F%2Fwww.learn-english-today.com%2Fidioms%2Fidioms_proverbs.html&amp;fu=0&amp;ifi=2&amp;dtd=31&amp;xpc=cN7bG7LqPr&amp;p=http%3A//www.learn-english-today.com" frameBorder=0 width=120 scrolling=no height=600 allowTransparency></IFRAME></INS></INS></P></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=80><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Go</U> into overdrive</FONT></B></TD></FONT> <TD width="43%" height=80><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If someone or something <B>goes into overdrive</B>, they begin to<BR>&nbsp; work very hard or start to perform intensely.<B><BR></B>&nbsp; "At the start of every new collection, my imagination goes into<BR>&nbsp; overdrive."</FONT></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=47><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;Keep your nose to the<BR>&nbsp;<U>grindstone</U></B></FONT></TD></FONT> <TD width="43%" height=47><FONT face=Arial><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT face=Arial size=2>A person who <B>keeps their nose to the grindstone</B> is <BR>&nbsp; someone who&nbsp;concentrates on working hard at his job.</FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=47><FONT size=2><B>&nbsp;<U>Hang</U></B><B> in there</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=47>&nbsp; <FONT face=Arial><FONT face=Arial size=2>This expression is used to encourage someone to persevere<BR>&nbsp; and not give up in spite of the difficult circumstances.<BR>&nbsp; "I know the atmosphere is very tense, but just <B>hang in <BR>&nbsp; there</B> and eventually things will calm down."</FONT></FONT></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=69><FONT face=Arial size=2 font>&nbsp;<B>Have one's <U>heart</U> set on<BR>&nbsp;something</FONT></B></TD></FONT> <TD width="43%" height=69><FONT face=Arial size=2>&nbsp; Someone who has their <B>heart set on something</B> wants it <BR>&nbsp; very much.<BR>&nbsp; "From an early age Tiger had his heart set on becoming a<BR>&nbsp; professional golfer."</FONT></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="23%" bgColor=#f3fefe height=64><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B><U>Hell-bent</U> on something</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=64><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If&nbsp;you are <B>hell-bent</B> on doing something, you are recklessly<BR>&nbsp; determined to do it, even if it's dangerous or stupid.<BR>&nbsp;"Although he is still weak, he's hell-bent on playing the match."</FONT></TD></FONT></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="23%" bgColor=#f3fefe height=73><FONT face=arial size=2>&nbsp;<B><U>Hitch</U> one's wagon to a star</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=73><FONT face=arial size=2>&nbsp; Someone who <B>hitches their wagon to a star</B> has great<BR>&nbsp; ambitions and is very determined to reach their goal.<BR>&nbsp; "At an early age she decided to hitch her wagon to a star <BR>&nbsp; and become rich and famous."</FONT></TD></FONT></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=71><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B><U>Kill</U> two birds with one stone</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=71><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If you <B>kill two birds with one stone</B>, you succeed in doing<BR>&nbsp; two things at the same time.<BR>&nbsp; "By studying on the train on the way home every week-end, <BR>&nbsp; Claire kills two birds with one stone."</FONT></TD></FONT></TR> <TR> <TD borderColorLight=#c0c0c0 width="18%" bgColor=#f3fefe borderColorDark=#c0c0c0 height=71><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></B><FONT face=Arial><FONT face=Arial size=2><B>A <U>long</U> row to hoe</B></FONT></FONT></TD> <TD borderColorLight=#c0c0c0 width="43%" borderColorDark=#c0c0c0 height=71><FONT face=Arial size=2>&nbsp; </FONT><FONT face=Arial><FONT face=Arial size=2>This expression refers to a difficult task, assignment or<BR>&nbsp; undertaking that will take a long time.<BR>&nbsp; "Getting through medical school is going to be a long row<BR>&nbsp; to hoe."</FONT></FONT></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=64><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B><U>Make</U> hay while the sun shines </B></FONT></TD> <TD width="43%" height=64><FONT face=Arial size=2>&nbsp; This expression is used as an encouragement to take<BR>&nbsp; advantage of a good situation which may not last.<BR>&nbsp; "Successful sportsmen are advised to <B>make hay while <BR>&nbsp; the sun shines</B>."</FONT></TD></FONT></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=72><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>M</U></FONT></B><FONT face=Arial size=2><B><U>ake</U> headway</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=72>&nbsp;<FONT face=Arial size=2><B> </B>If you <B>make headway</B>, you make progress in what you<BR>&nbsp; are trying to achieve.<BR>&nbsp; "Investigators have made little headway in their search for<BR>&nbsp; the causes of the catastrophe."</FONT></TD></FONT></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=87><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Mean</U> business</FONT></B></TD> <TD width="43%" height=87><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;If someone <B>means business</B>, they are serious about what<BR>&nbsp; they announce.</FONT><FONT face=Arial size=2><B><BR>&nbsp; </B>"The boss says that in future any missing material will be<BR>&nbsp; reported to the police, and he looks as though he means<BR>&nbsp; business."</FONT></TD></FONT></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=87><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Paddle</U> your own canoe</FONT></B></TD> <TD width="43%" height=87><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If you<B> paddle your own canoe</B>, you do what you want to <BR>&nbsp; do without help or interference from anyone.<BR>&nbsp;&nbsp;"He decided to paddle his own canoe and set up his own<BR>&nbsp; company."</FONT></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=87><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Pester</U> power</FONT></B></TD> <TD width="43%" height=87><FONT face=Arial size=2>&nbsp; This expression refers to the power children exert over their<BR>&nbsp; parents by continually nagging or pestering them until they<BR>&nbsp; accept to buy advertised toys or fashionable products.<BR>&nbsp; "<B>Pester power</B> leads busy parents to buy more and more <BR>&nbsp; for their children."</FONT></TD></FONT></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=7>&nbsp;</TD> <TD width="43%" height=7></TD> <TD width="14%" height=7></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=1><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></B><FONT face=Arial size=2><B><U>Pull</U> out all the stops</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=1><FONT face=Arial size=2>&nbsp; </FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;If you<B> pull out all the stops</B>, you do everything you can to<BR>&nbsp; make something successful.<B><BR>&nbsp; </B>"We'll have to pull out all the stops to get the store ready <BR>&nbsp; for the opening day."</FONT></TD> <TD width="14%" height=591 rowSpan=11> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp; <SCRIPT type=text/javascript><!-- google_ad_client = "pub-1718782135073659"; /* Id-Ambition-120x600, created 26/08/08 */ google_ad_slot = "9739141320"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600; //--> </SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript> </SCRIPT> <SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20101117/r20101122/show_ads_impl.js"></SCRIPT> <SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT> <INS style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 120px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; HEIGHT: 600px"><INS id=google_ads_frame3_anchor style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: medium none; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 120px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: medium none; POSITION: relative; HEIGHT: 600px"><IFRAME id=google_ads_frame3 style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px" name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1718782135073659&amp;output=html&amp;h=600&amp;slotname=9739141320&amp;w=120&amp;lmt=1289838512&amp;flash=10.0.22.87&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.learn-english-today.com%2Fidioms%2Fidiom-categories%2Fambition-determination.htm&amp;dt=1290777839343&amp;shv=r20101117&amp;jsv=r20101122&amp;saldr=1&amp;prev_slotnames=9739141320%2C9739141320&amp;correlator=1290777838765&amp;frm=0&amp;adk=561046113&amp;ga_vid=1276159565.1290777828&amp;ga_sid=1290777828&amp;ga_hid=1136548918&amp;ga_fc=1&amp;u_tz=210&amp;u_his=0&amp;u_java=0&amp;u_h=800&amp;u_w=1280&amp;u_ah=770&amp;u_aw=1280&amp;u_cd=32&amp;u_nplug=0&amp;u_nmime=0&amp;biw=773&amp;bih=475&amp;ref=http%3A%2F%2Fwww.learn-english-today.com%2Fidioms%2Fidioms_proverbs.html&amp;fu=0&amp;ifi=3&amp;dtd=32&amp;xpc=nZkB7OVuSs&amp;p=http%3A//www.learn-english-today.com" frameBorder=0 width=120 scrolling=no height=600 allowTransparency></IFRAME></INS></INS></P></TD></TR> <TR> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=1><FONT size=2><B>&nbsp;<U>Punch</U> above one's weight</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=1><FONT size=2>&nbsp; </FONT><FONT face=Arial><FONT face=Arial size=2>If you punch <B>above your weight</B>, you try to perform at a level <BR>&nbsp; that is considered to be beyond your ability.<BR>&nbsp; "She submitted her idea for the 'invention of the year' award,<BR>&nbsp; knowing that she was punching above her weight."</FONT></FONT></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=49><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B><U>Reach</U> for the moon</B></FONT></TD> <TD width="43%" height=49><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;If you <B>reach for the moon</B>, you are very ambitious and try<BR>&nbsp; to achieve something even if it's difficult.<BR></FONT>&nbsp; <FONT lang=en face=Arial size=2><FONT face=Arial size=2>"His parents were hardworking people who encouraged their<BR>&nbsp;&nbsp; children to reach for the moon."</FONT></FONT></TD></FONT></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=72><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;Raise/lower your <U>sights</U></FONT></B></TD> <TD width="43%" height=72><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;&nbsp;</B> If you<B> raise or lower your sights, </B>you raise or lower your<BR>&nbsp; expectations, or you are more or less ambitious..<BR><B>&nbsp; </B>"He had to lower his sights and accept a less well-paid job<BR>&nbsp; than what he had hoped for.<B>"</B></FONT></TD></FONT></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=72><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Sink</U> one's teeth into something</FONT></B></TD> <TD width="43%" height=72><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If you <B>sink your teeth into something</B>, you do it with a lot <BR>&nbsp; of energy and enthusiasm.<BR>&nbsp; "When Julie got promoted, she immediately sank her teeth<BR>&nbsp; into her new job."</FONT></TD></FONT></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=87><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;The <U>sky</U>'s the limit&nbsp; </FONT></B></TD> <TD width="43%" height=87><FONT face=Arial size=2>&nbsp; To say "<B>the sky's the limit</B>" means that there is no limit<BR>&nbsp; to the possibility of success or progress for someone or <BR>&nbsp; something.<BR>&nbsp; "How successful do you think the project will be?&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp; Who knows... the sky's the limit!"</FONT></TD></FONT></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=72><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B><U>Stand</U> on your own two feet </B></FONT></TD> <TD width="43%" height=72><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;If you <B>stand on your own two feet</B>, you are independent<BR>&nbsp; and need no help from anyone.<BR>&nbsp; "When young people leave home, they learn to stand on<BR>&nbsp; their own two feet."</FONT></TD></FONT></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=72><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Stand</U> one's ground</FONT></B></TD> <TD width="43%" height=72><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If you <B>stand your ground</B>, you maintain your position and<BR>&nbsp; refuse to yield or give way.<BR>&nbsp; "He claimed innocence and stood his ground in spite of the<BR>&nbsp; repeated accusations."</FONT></TD></FONT></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=60><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Stick</U> to one's guns </FONT></B></TD> <TD width="43%" height=60><FONT face=Arial size=2>&nbsp; If you <B>stick to your guns</B>, you show determination when<BR>&nbsp; faced with opposition. <B>&nbsp;<BR>&nbsp; </B>"The government stuck to its guns in spite of the criticism."</FONT></TD></FONT></TR> <TR> <TD borderColorLight=#c0c0c0 width="18%" bgColor=#f3fefe borderColorDark=#c0c0c0 height=69>&nbsp;<B><FONT face=Arial size=2><U>Stop</U> at nothing</FONT></B></FONT></TD> <TD borderColorLight=#c0c0c0 width="43%" borderColorDark=#c0c0c0 height=69><FONT size=2>&nbsp;</FONT><FONT face=Arial size=2><B>stop at nothing<BR></B>Someone who would <B>stop at nothing</B> would do anything, even something illegal or immoral, in order to obtain what they want.<B><BR></B>"He'd stop at nothing if there was a possibility of making money."</FONT></TD></TR> <TR><FONT face=Arial> <TD width="18%" bgColor=#f3fefe height=87><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<U>Waiting</U> in the wings</FONT></B></TD> <TD width="43%" height=87><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp; </B>If someone is <B>waiting in the wings</B>, they are waiting for an<BR>&nbsp; opportunity to take action, especially to replace someone<BR>&nbsp; else in their job or position.<BR>&nbsp; "There are many young actors waiting in the wings, ready<BR>&nbsp; to show their talent."</FONT></TD></FONT></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-10-30T08:11:18+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili English Joke : 1 http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/75 <P align=left>A New York lawyer went duck hunting in eastern North Carolina. He shot and dropped a bird, but it fell into a farmer's field on the other side of a fence. As the lawyer climbed over the fence, an older man asked him what he was doing. The lawyer responded, "I shot a duck and it fell in this field, I'm going to retrieve it." <BR>The old farmer replied. "This is my property, and you are not coming over here." <BR>The indignant lawyer said, "I am one of the best trial attorneys in the U.S. and, if you don't let me get that duck, I'll sue you and take everything! <BR>The old farmer smiled and said, "Apparently, you don't know how we do things here in North Carolina. We settle small disagreements like this with the NC Three-Kick Rule." <BR>The lawyer asked, "What is the NC three-Kick Rule?" <BR>The Farmer replied. "Well, first I kick you three times and then you kick me three times, and so on, back and forth, until someone gives up." <BR>The New York attorney quickly thought about the proposed contest and decided that he could easily take the old southerner. He agreed to abide by the local custom. <BR>The old farmer slowly climbed down from the tractor and walked up to the city feller. His first kick planted the toe of his heavy work boot into the lawyer's groin and dropped him to his knees. His next too kicks caused the lawyer so much pain that he just about gave up. However, the New York lawyer summoned every bit of his will and managed to get to his feet and said, "Okay, you old redneck southerner, now it's my turn." <BR>The old North Carolina farmer smiled and said, "Naw, I give up. You can have the duck."</P> text/html 2010-10-19T08:53:35+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili كتاب 504 واژه با معنی فارسی لغات http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/74 <P><A href="http://www.box.net/shared/vk9xpkhhmf"><FONT size=4>http://www.box.net/shared/vk9xpkhhmf</FONT></A></P> <P><IMG src="http://photo.goodreads.com/books/1177998544l/748890.jpg"></P> text/html 2010-10-17T18:48:55+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili قیمت ترجمه متون زبانهای دیگر به فارسی در تهران http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/73 <TABLE class=Table1 id=Base> <CAPTION>لیست قیمت پایه ترجمه كلیه زبان ها برای هر صفحه </CAPTION> <THEAD> <TR> <TH>زبان مبدا به مقصد </TH> <TH>کیفیت </TH> <TH>قیمت هر صفحه </TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR class=trAlter> <TD>انگلیسی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی + بازخوانی </TD> <TD>59,600 ریال </TD></TR> <TR> <TD><B>فارسی</B> به انگلیسی </TD> <TD>طلایی + بازخوانی </TD> <TD>89,700 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD><B>فارسی</B> به انگلیسی </TD> <TD>نقره ای </TD> <TD>43,500 ریال </TD></TR> <TR> <TD><B>فارسی</B> به فرانسه </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>95,000 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD>فرانسه به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>70,000 ریال </TD></TR> <TR> <TD>آلمانی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>70,000 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD><B>فارسی</B> به آلمانی </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>95,000 ریال </TD></TR> <TR> <TD>عربی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>70,000 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD><B>فارسی</B> به عربی </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>95,000 ریال </TD></TR> <TR> <TD>اسپانیایی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>180,000 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD>ترکی استانبولی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>100,000 ریال </TD></TR> <TR> <TD><B>فارسی</B> به ترکی استانبولی </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>120,000 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD><B>فارسی</B> به اسپانیایی </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>210,000 ریال </TD></TR> <TR> <TD>عبری به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>112,500 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD><B>فارسی</B> به عبری </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>150,000 ریال </TD></TR> <TR> <TD>ایتالیایی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>100,000 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD><B>فارسی</B> به ایتالیایی </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>120,000 ریال </TD></TR> <TR> <TD>انگلیسی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>نقره ای </TD> <TD>24,500 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD>انگلیسی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>برنز </TD> <TD>15,500 ریال </TD></TR> <TR> <TD>روسی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>70,000 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD><B>فارسی</B> به روسی </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>95,000 ریال </TD></TR> <TR> <TD>چینی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>350,000 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD><B>فارسی</B> به چینی </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>450,000 ریال </TD></TR> <TR> <TD>کره ای به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>350,000 ریال </TD></TR> <TR class=trAlter> <TD>ارمنی به <B>فارسی</B> </TD> <TD>طلایی </TD> <TD>60,000 ریال</TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-10-17T18:46:45+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili قیمت ترجمه متون انگیسی در ایران http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/72 <P align=center><STRONG>دوستان زیادی در باره نرخ ترجمه و آشفتگی و سردرگمی در میزان این قیمت در بازار پرسیده بودند . </STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000>نرخ ترجمه به عوامل زیر بستگی دارد :</FONT></STRONG></P> <OL> <LI>تعداد کلمات هر صفحه <LI>پیچیدگی متن ( تخصصی یا عمومی بودن ) <LI>انگلیسی-فارسی&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;یا فارسی -انگلیسی( نرخ این نوع ترجمه بیشتر است ) <LI>فوریت ترجمه ( کوتاهی مدت زمان ترجمه باعث افزایش نرخ می گردد ) <LI>تایپ و ویرایش ترجمه هم به افزایش نرخ ترجمه کمک می کند </LI></OL> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#000099>ترجمه انگلیسی-فارسی هر صفحه متن تخصصی ( ۲۰۰ کلمه )&nbsp;۷۰۰۰ تومان</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#000099>ترجمه انگلیسی-فارسی هر صفحه متن عمومی ( ۲۰۰ کلمه )۴۰۰۰ تومان</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#000099>ترجمه فارسی-انگلیسی هر صفحه ( ۲۰۰ کلمه )&nbsp;۹۰۰۰ تومان</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33"><FONT color=#000099>ترجمه شفاهی ۸ ساعت کاری ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومان</FONT> </FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33">مترجم حضوری در سفر هر روز کاری ( ۸ ساعت ) ۵۰۰۰۰۰ تومان </FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33">ترجمه نوار و فیلم عمومی هر دقیقه ۳۰۰۰ تومان - تخصصی ۵۰۰۰ تومان </FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33">هزینه ویرایش ترجمه به فارسی هر صفحه ( ۲۰۰ کلمه ) تخصصی ۴۰۰۰ تومان </FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33">نرخ تایپ : </P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>تایپ هر صفحه انگلیسی ۷۰۰ تومان</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>تایپ هر صفحه فارسی ۵۰۰ تومان</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>چاپ هر صفحه ۵۰ تومان</STRONG></P></FONT> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000"><STRONG>البته گاه این نرخ ها توافقی است . یعنی می توان در مواردی حق فوریت&nbsp; تایپ و ویرایش و تعداد بیشتر کلمات را به هزینه های فوق افزود . </STRONG></FONT></P> text/html 2010-10-15T15:02:26+01:00 alikhaliliportal.mihanblog.com Ali Khalili آینده کاری فارغ التحصیلان رشته های زبان در جهان http://alikhaliliportal.mihanblog.com/post/71 <DIV class=xxpost> <H1 align=left>Careers using languages</H1> <P align=left>A knowledge of one or more foreign languages can be useful in a wide range of careers. For some jobs, such as translating, interpreting and language teaching, language skills are one of the main requirements. For other jobs a combination of languages and other qualifications, knowledge or skills may be needed. For example, people with languages plus IT, law, finance or sales skills are much sought-after. </P> <H2 align=left>Specialist language occupations</H2> <P align=left>These include working as a <A href="http://www.omniglot.com/language/careers.htm#translation">translator</A>, <A href="http://www.omniglot.com/language/careers.htm#interpretation">interpreter</A>, <A href="http://www.omniglot.com/language/careers.htm#teaching">language teacher</A> or <A href="http://www.omniglot.com/language/careers.htm#linguist">linguist</A>. For the former three you'll need an in-depth knowledge of one or more foreign languages. Linguists don't nessecarily need to speak foreign languages, but such knowledge can be useful for them. </P> <P align=left>Though the terms interpreting/interpretation and translating/translation are often used interchangeably, these professions are different and few people can do both successfully on professional level. There are many differences between the training, skills, and talents needed for each. </P><A name=translation></A> <H3 align=left>Translation</H3> <P align=left>Translators translate written material from one language to another. The kind of material involved may include product manuals, business reports, business correspondence, legal documents, websites, subtitles for films, song lyrics, and literature. </P> <P align=left>To be a translator you need the ability to write and express yourself very well in the target language, usually your native tongue, and a good knowledge of the source language(s), usually foreign languages. Fluency in the source language(s) is not essential, but you definitely need an excellent understanding of the written version of the source language and the culture of the people who speak it. Specialist knowledge of other subjects, qualifications in translation, and membership of a professional association are also very useful. </P> <P align=left>Translators make great use of dictionaries, the internet, and other reference materials. Some also use translation memory software, such as TRADOS. </P> <P align=left>Many translators are self-employed and find clients themselves, and/or work for translation agencies, who find clients and arrange payment. There are also positions for in-house translators in some large organisations. </P> <P align=left>Translators are usually paid per word in the source language. </P><A name=interpretation></A> <H3 align=left>Interpreting</H3> <P align=left>Interpreters work with the spoken word at conferences, meetings, trials, hospitals and anywhere else that interpretation is needed. There are two types of interpreting: simultaneous or conference interpreting and consecutive interpreting. </P> <P align=left><STRONG>Simultaneous interpreting</STRONG> usually happens at big conferences and meetings and involves the interpreter sitting in a soundproof booth listening on headphones to delegates giving speeches in a foreign language and at the same time, speaking a translation in their (the interpreter's) native language into a microphone so that delegates who speak that language can understand what's going on. Simultaneous interpreting is a high-pressure, high-stress and usually well-paid job. Simultaneous interpreters often work in teams with each individual interpreting for 15-20 minutes at a time. </P> <P align=left><STRONG>Consecutive interpreting</STRONG> involves giving a translation after speakers have spoken and often translating in both directions between languages. Consecutive interpreting may occur at smaller meetings, discussions between politicians, business people and journalists, and also in courtrooms and hospitals </P> <P align=left>Interpreters have to be able to interpret both to and from their native language without using dictionaries or other references materials. They also to be very good at listening and remembering what has been said in one language while simultaneously or consecutively providing a translation in another language. A good knowledge of the subjects under discussion is also essential. </P> <P align=left>Many interpreters are self-employed and find clients themselves, and/or work for agencies, who find the clients and handle payments. There are also positions for interpreters in some large organisations, such as the United Nations, governments and the military. </P><A name=teaching></A> <H3 align=left>Language teaching and training</H3> <P align=left>Language teaching may involve teaching a foreign language to students who share the same native language as you, or teaching your own language to speakers of other languages. Language teachers work in a variety of educational establishments from primary/elementary schools to universities and colleges. </P> <P align=left>There are many paths into language teaching: some people do a degree in a subject that interests them, then acquire a postgraduate qualification in teaching; some study education at undergraduate level; some start working as teaching assistant, then later acquire professional teaching qualifications; some do some teaching while undertaking research. </P> <P align=left>Those teaching a foreign language need a near-native ability in that language, while a knowledge of other languages can be useful when teaching your native language to foreign students, especially to beginners. </P><A name=linguist></A> <H3 align=left>Linguistics</H3> <P align=left>Linguistics is the scientific study of language. Linguists study the nature and characteristics of human language. Their many different specializations under the umbrella of linguistics, including: </P> <UL> <LI> <DIV align=left><STRONG>Etymology</STRONG>, the study of the origin of words </DIV> <LI> <DIV align=left><STRONG>Psycholinguistics</STRONG>, the study of the connection between thinking and the use of language </DIV> <LI> <DIV align=left><STRONG>Syntax</STRONG>, the study of the rules that govern the way the words in a sentence come together </DIV> <LI> <DIV align=left><STRONG>Sociolinguistics</STRONG>, the study of the interrelationship between language and society and language and culture </DIV> <LI> <DIV align=left><STRONG>Discourse analysis</STRONG>, the study of language in the context of conversation </DIV> <LI> <DIV align=left><STRONG>Phonology</STRONG>, the study of how sounds are organized and used in languages </DIV></LI></UL> <P align=left>Linguists work for a range of organizations, including universities and colleges, high tech companies, research institutions, consulting firms, government, and the military. </P> <P align=left><A href="http://www.omniglot.com/links/careers.htm">Links to online careers sites and recruitment agencies</A> </P> <H2 align=left>Other links</H2> <P align=left>Information and advice about language-related careers<BR><A href="http://www.languageswork.org.uk/work/careers/index.htm">http://www.languageswork.org.uk/work/careers/</A><BR></P> <P align=left>Careers in Foreign Languages<BR><A href="http://www.samford.edu/schools/artsci/wlc/career.htm">http://www.samford.edu/schools/artsci/wlc/career.htm</A><BR><A href="http://www.harding.edu/forlang/Careers.html">http://www.harding.edu/forlang/Careers.html</A><BR><A href="http://www.asu.edu/clas/dll/adv/languagecareers.htm">http://www.asu.edu/clas/dll/adv/languagecareers.htm</A> </P> <P align=left>Foreign Language jobs<BR><A href="http://www.unixl.com/dir/education/languages/language_jobs/">http://www.unixl.com/dir/education/languages/language_jobs/</A> </P> <P align=left>Guide to careers in the translation industry<BR><A href="http://www.lingo24.com/careerguide.html">http://www.lingo24.com/careerguide.html</A> </P> <P align=left>Translating and interpreting careers<BR><A href="http://student.brighton.ac.uk/studserv/Careers/sector_translate.htm">http://student.brighton.ac.uk/studserv/Careers/sector_translate.htm</A> </P> <P align=left>What does an interpreter do?<BR><A href="http://world.std.com/~ric/what_is_int.html">http://world.std.com/~ric/what_is_int.html</A> </P> <P align=left>A discussion about language translation<BR><A href="http://www.woodrow.org/phd/WRK4US/WRK4US_Discussion_Index/careers_in_translation.html">http://www.woodrow.org</A> </P> <P align=left>Frequently Asked Questions About Interpreting<BR><A href="http://www.nysd.uscourts.gov/interp/faqs.htm">http://www.nysd.uscourts.gov/interp/faqs.htm</A> </P> <P align=left>CILT, the National Centre for Languages - includes information about becoming a language teacher in the UK: <A href="http://www.cilt.org.uk/">http://www.cilt.org.uk</A> </P> <P align=left>Information about linguistics and careers in that field<BR><A href="http://www3.ccps.virginia.edu/career_prospects/briefs/K-O/Linguists.shtml">http://www3.ccps.virginia.edu/career_prospects/briefs/K-O/Linguists.shtml</A> </P> <P align=left>Center for Applid Linguistics<BR><A href="http://www.cal.org/">http://www.cal.org</A> </P></DIV>